General terms and conditions

TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE
Ai BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., 6241 Radfeld, Rettenbach 10a, Austria

I. GENERALITATI                                                                                                                                                                                 
1. Termenii şi Condiţiile generale de Livrare şi Comercializare a societăţii BERGER Fahrzeug Ges.m.b.H., A-6241 Radfeld, Rettenbach 10a, denumite în continuare BERGER, constituie parte integrantă a relaţiilor comerciale dintre BERGER şi CLIENT. Odată intraţi în vigoare, aceşti Termeni şi Condiţii vor fi obligatorii atât pentru BERGER cât şi pentru CLIENT în toate tranzacţiile actuale şi viitoare dintre Părţi, chiar şi în cazul în care nu se face vreo referinţă la Termenii şi Condiţiile BERGER. Termenii şi condiţiile de faţă vor fi aplicate şi comenzilor repetate plasate de CLIENT.
2. Orice alţi Termeni şi Condiţii propuse de CLIENT vor fi valabile doar cu aprobarea scrisă din partea BERGER.
3. Înţelegerile verbale sau telefonice, actele adiţionale sau modificări ale contractului vor fi valabile doar cu aprobarea scrisă din partea BERGER.
4. Nu vor fi ridicate pretenţii de vreun fel împotriva societăţii BERGER fără aprobarea scrisă a acesteia.
5. CLIENTUL are obligaţia de a informa societatea BERGER cu privire la eventualele modificări ale adresei CLIENTULUI. Toate comunicările (de ex. facturi) transmise de către BERGER la ultima adresa indicată în scris de către CLIENT vor fi considerate corespunzător livrate prin serviciul poştal standard.
6. În situaţia în care unele prevederi individuale ale acestor Termeni şi Condiţii sau ale contractului încheiat cu BERGER sunt identificate ca neavând efect juridic, ca nefiind valabile şi/sau fiind nule sau devin nule pe parcursul desfăşurării, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată. Prevederea fără efect juridic, lipsită de valabilitate sau nulă va fi înlocuită  de alta valabilă, care să redea cât mai bine înţelesul şi scopul prevederii devenite nule.
                                                                                                                                                                                   
II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI                                                                                                                                                                         
1. Ofertele din partea societăţii BERGER către CLIENT pot fi modificate şi nu au caracter obligatoriu, cu excepţia cazului în care este stipulat în vreun alt fel în scris.
2. Informaţiile tehnice din broşuri şi cataloage, lista de preţuri sau alte publicaţii promoţionale nu au caracter obligatoriu şi pot fi modificate, după caz; BERGER nu este răspunzător pentru informaţiile incorecte.
3. CLIENTUL va fi răspunzător de cererea sa de achiziţie (ofertă de contract) până la momentul acceptării sau respingerii acesteia de către BERGER, dar nu mai mult de 6 săptămâni; perioada alocată acceptării se prelungeşte cu alte 8 săptămâni în cazul solicitării unor configurații speciale.
4. În situaţia în care mai sunt aspecte de clarificat în ceea ce priveşte comanda sau dacă CLIENTUL nu a pus la dispoziţie anumite documente specifice, între timp BERGER poate confirma primirea comenzii. Cu toate acestea, o astfel de confirmare a primirii comenzii nu constituie acceptarea ofertei CLIENTULUI. Comanda va intra în vigoare doar în momentul emiterii confirmării comenzii cu caracter obligatoriu.
5. Un contract valid va intra în vigoare doar după ce Părţile şi-au transmis documentele oficiale aferente, respectiv după ce CLIENTUL a semnat cererea de achiziţie (comanda) şi aceasta a fost acceptată în scris de BERGER.

III. PREŢURI                                                                                                                                                                                                     
1. Dacă nu este indicat în vreun alt fel, preţurile sunt nete, plus TVA-ul aplicabil, fără reţineri, fără ambalare, fără taxe plătite, ex works Radfeld.
2. BERGER îşi rezervă dreptul de a mări preţurile, după caz, în situaţia creşterii costurilor, chiar şi după încheierea contractului, în special în urma creşterii preţurilor din partea furnizorilor sau fluctuaţiilor de schimb valutar, schimbărilor costurilor de transport sau taxelor vamale etc., la libera apreciere a societăţii BERGER. CLIENTUL nu are dreptul de a renunţa în urma creşterii preţului datorate unor factori care nu pot fi controlaţi de BERGER.
3. CLIENTUL va suporta toate cheltuielile legate de ambalare, încărcare, transport, asigurare, autorizaţii etc. CLIENTUL va suporta toate cheltuielile suplimentare derivate din contract.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
IV CONDIŢII DE PLATĂ ŞI ÎNTÂRZIERI DE PLATĂ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
1. Preţul total al vânzărilor va fi scadent către BERGER, fără taxe, dacă nu este stipulat în vreun alt fel, nu mai târziu de data la care bunurile contractate sunt predate CLIENTULUI sau la momentul transferului dreptului de proprietate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Toate plăţile vor fi făcute fără taxe sau reţineri, în contul bancar al BERGER. Plăţile vor fi considerate ca fiind făcute atunci când acestea nu mai pot fi retrase din contul bancar al BERGER. Societatea BERGER poate respinge, fără motiv, plăţile făcute cu cecuri, poliţe sau alte metode de plată, sau le poate accepta doar prin anumite aranjamente speciale şi doar cu titlu de plată şi nu ca execuţie.
3. Plăţile făcute de CLIENT sunt alocate oricăror plăţi restante, la libera apreciere a societăţii BERGER, cu excepţia cazului în care se stabileşte în vreun alt fel; de regulă, acest lucru se realizează în ordine cronologică de la plăţile cele mai vechi la cele mai recente, mai întâi către cheltuielile cu reparaţii, apoi cu costurile pieselor de schimb, apoi cu dobânzile şi alte costuri suplimentare, şi doar apoi cu bunurile contractate, sub rezerva reţinerii titlului.
4. Plăţile restante se înregistrează fără notificare suplimentară. Penalităţile pentru plăţi restante sunt stabilite la 10% peste rata Euribor. Toate pierderile de dobânzi sau pierderile derivate din schimb valutar care depăşesc această valoare vor fi compensate. În eventualitatea unor întârzieri de plată din partea CLIENTULUI, BERGER are dreptul de a solicita dobânzi calculate de la data predării bunurilor contractate, sub rezerva reţinerii titlului.
5. Mai mult, în cazul întârzierii plăţii, CLIENTUL va avea obligaţia de a despăgubi societatea BERGER pentru toate cheltuielile restante şi de recuperare, dacă acestea au fost necesare pentru demararea acţiunile legale aferente. Aceasta include şi suma forfetară de 40.00 Euro pentru acoperirea costurilor de operare. Această prevedere nu afectează dreptul de a ridica alte pretenţii sau de a exercita alte drepturi.
6. În situaţia în care CLIENTUL nu respectă condiţiile de plată, BERGER va avea dreptul de a solicita compensarea daunelor cauzate prin nerespectarea în cauză. În plus, BERGER va fi scutit de toate celelalte obligaţii referitor la executare şi livrare şi va avea dreptul de a sista toate livrările şi execuţiile în curs, precum şi de a solicita plata în avans sau plata unor garanţii, sau chiar şi de a rezilia contractului, cu preaviz aferent de 2 săptămâni. În situaţia în care BERGER îşi declară intenţia de a se retrage din contract din acest motiv, CLIENTUL, pe propria sa cheltuială, va înapoia imediat toate bunurile contractate livrate deja şi va despăgubi societatea BERGER pentru orice reducere a valorii şi îi va rambursa acesteia toate cheltuielile aferente. Cu titlu de despăgubire pentru astfel de situaţii, BERGER are dreptul de a solicita fie ca CLIENTUL să ramburseze daunele suportate şi profitul pierdut, fie să plătească penalităţi de 15% din preţul net al vânzărilor, cu efect imediat şi fără reducere.
7. În situaţia în care CLIENTUL nu predă în mod voluntar bunurile contractate ulterior neîndeplinirii obligaţiilor sale de plată, BERGER va avea dreptul de a recupera personal bunurile respective de la CLIENT, fără ca acest lucru să genereze pretenţii de vreun fel din partea CLIENTULUI legate de restituire, titlu executoriu, despăgubire sau alte pretenţii de orice altă natură, conform codului civil.
                                                                                                                                                                                                       
V. REŢINEREA TITLULUI                                                                                                                                                                                           
1. BERGER reţine titlul asupra bunurilor vândute şi integrate până la momentul plăţii integrale şi necondiţionate a tuturor pretenţiilor derivate din contractul curent şi din eventualele acte adiţionale.
2. În timpul în care BERGER reţine titlul, CLIENTUL nu va vinde, pune gaj pe, ipoteca, închiria sau transfera în orice alt mod obiectul contractului către terţi fără acordul scris al societăţii BERGER, acord ce poate fi retras în orice moment. O astfel de aprobare va expira automat în eventualitatea procedurii de insolvenţă sau aplicării unui drept de sechestru.
3. În situaţia în care bunurile contractate au fost revândute cu aprobarea societăţii BERGER anterior finalizării plăţilor aferente, CLIENTUL îi va transfera societăţii BERGER în avans pretenţiile din vânzarea către terţ. De asemenea, societatea BERGER va fi informată cu privire la o astfel de vânzare; partea terţă trebuie înştiinţată asupra transferului respectiv.
4. Reţinerea titlului trebuie menţionată în certificatul de conformitate (sau într-un document similar al vehiculului de origine străină) până la momentul îndeplinirii absolute a tuturor obligaţiilor de plată derivate din tranzacţiile cu CLIENTUL.
5. CLIENTUL va lua toate măsurile necesare în vederea stabilirii şi aplicării titlului, pe propria cheltuială. Pe durata perioadei în care titlul asupra bunurilor contractate este reţinut, BERGER are dreptul de a îi solicita CLIENTULUI să încheie o poliţă de asigurare, pe propria cheltuială, care să acopere integral noua valoare a bunurilor contractate; CLIENTUL îi va transfera societăţii BERGER toate drepturile derivate dintr-o astfel de poliţă de asigurare, restricţionându-se posibilitatea de transfer în favoarea societăţii BERGER la momentul stingerii poliţei respective.
6. Pe durata valabilităţii reţinerii de titlu, CLIENTUL are obligaţia de a menţine bunurile contractate în stare corespunzătoare de funcţionare şi de a efectua lucrările de reparaţie necesare într-un atelier autorizat sau aprobat de BERGER, cu excepţia situaţiilor de urgenţă. CLIENTUL va suporta toate cheltuielile cu lucrările de reparaţie dacă acestea sunt necesare ca urmare a unor circumstanţe imputabile CLIENTULUI.
7. De asemenea, CLIENTUL îşi asumă riscul pentru pierderea accidentală a bunurilor contractate. În eventualitatea unor pierderi derivate din avariere sau dispoziţie legală, CLIENTUL va efectua plăţile restante imediat.                                                                                                                                                                                                                                      
8. În situaţia în care părţile accesează bunurile contractate sub rezerva reţinerii de titlu, CLIENTUL trebuie să notifice imediat societatea BERGER, printr-o scrisoare recomandată. De asemenea, CLIENTUL trebuie să notifice dreptul de proprietatea al BERGER şi trebuie să despăgubească societatea BERGER pentru toate cheltuielile derivate din protejarea drepturilor respective. În cazul neplăţii pretenţiilor ridicate de societatea BERGER, suspendării de plată, iniţierii procedurii de faliment sau aplicarea dreptului de sechestru pe oricare dintre bunurile aflate sub rezerva reţinerii titlului, CLIENTUL va restitui imediat bunurile respective dealer-ului. Dacă nu se stipulează în vreun alt fel, restituirea bunurilor livrate aflate sub rezerva reţinerii titlului nu constituie rezilierea contractului. Dacă bunurile aflate sub rezerva reţinerii titlului sunt scoase din folosinţă, BERGER are dreptul de a le depozita pe cheltuiala şi riscul CLIENTULUI.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         VI. DREPTUL LA REŢINERE
    Independent de alte prevederi legale sau alte înţelegeri contradictorii, BERGER va avea dreptul la reţinere asupra tuturor bunurilor care urmează să fie predate CLIENTULUI şi care se află încă în posesia BERGER şi sub proprietatea acesteia, până în momentul în care CLIENTUL achită toate sumele aferente contractului.                                                                                                                  

VII. TRANSFERUL RISCULUI; EXECUTARE ŞI LIVRARE                                                                            
1. Cu excepţia cazului în care este stipulat alt fel, BERGER livrează ex works din Radfeld, sau de la o locaţie alternativă ce va fi specificată de BERGER. BERGER are dreptul de a transfera comanda, în totalitate sau parţial, oricărui terţ precum şi de a delega executarea comenzii sau unei părţi a acesteia către un terţ.
2. Toate livrările ale bunurilor contractate stabilite împreună cu CLIENTUL vor fi efectuate pe cheltuiala şi riscul CLIENTULUI.
3. Riscul cu privire la distrugerea totală sau parţială a bunurilor, pierderea, deteriorarea, avarierea, confiscarea sau rechiziţionarea bunurilor contractate este transferat asupra CLIENTULUI în termen de 48 de ore de la notificarea pregătirii pentru livrare. 
4. Data de livrare sau perioada de livrare are caracter obligatoriu doar dacă un astfel de angajament a fost stipulat în mod explicit şi scris în contract. Perioada aflată la dispoziţia BERGER pentru executare şi livrare va fi prelungită, după caz, în eventualitatea unor impedimente neprevăzute, care nu pot fi controlate de BERGER. În cazul unor întreruperi operaţionale, greve, demonstraţii publice, închiderii întreprinderii, sistării absolute sau parţiale a activităţilor de producţie, din orice motiv, sau în cazul în care astfel de evenimente afectează desfăşurarea activităţilor furnizorilor relevanţi, în eventualitatea unui război, atac terorist sau unor dispoziţii guvernamentale, precum şi în alte cazuri de forţă majoră (incendiu, inundaţie, cutremur etc.), perioada aflată la dispoziţia societăţii BERGER pentru executare şi livrare va fi suspendată pe durata întreruperii intervenite şi până în momentul soluţionării consecinţelor operaţionale. În astfel de cazuri BERGER nu va fi răspunzător pentru consecinţe legale de orice fel. De asemenea, BERGER îşi rezervă dreptul de a declara rezilierea unilaterală a contractului; dacă acesta este cazul, BERGER îi va restitui CLIENTULUI, fără dobândă, toate plăţile făcute în avans de către acesta din urmă. În astfel de condiţii BERGER nu va fi obligat la plata unor despăgubiri.
5. În cazul în care modificarea bunurilor contractate este stabilită ulterior, perioada aflată la dispoziţie pentru executare şi livrare va fi prelungită în mod corespunzător.
6. În situaţia în care perioada sau termenul de livrare este depăşit, neîndeplinirea obligaţiilor intervine doar după ce CLIENTUL a transmis o notificare scrisă în acest sens şi bunurile nu sunt livrate într-o perioada de graţie rezonabilă, indicată de BERGER. În cazul în care obligaţiile de livrare nu au fost îndeplinite de BERGER din motive de neglijenţă sau omitere intenţionată, CLIENTUL are dreptul  - după expirarea unei perioade de graţie rezonabile de cel puţin două săptămâni stipulate în scris – de a solicita îndeplinirea obligaţiilor respective sau de a anunţa rezilierea unilaterală a contractului. CLIENTUL va anunţa intenţia sa de reziliere printr-o scrisoare recomandată. Dreptul la reziliere este aplicabil doar pentru partea de livrare sau executare afectată de neîndeplinirea în cauză. CLIENTUL nu va avea dreptul la despăgubire în urma neexecutării sau neîndeplinirii în situaţia în care astfel de circumstanţe nu sunt rezultatul neglijenţei sau omiterii intenţionate a societăţii BERGER. În special, CLIENTUL nu va avea dreptul la despăgubire dacă neîndeplinirea obligaţiei de livrare sau neexecutarea se datorează neefectuării livrării sau livrării întârziate din partea sub-furnizorilor lui BERGER. (vezi X3.4)
7. În situaţia în care CLIENTUL nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile sale contractuale, BERGER nu va avea obligaţia – fără a avea urmări de vreun fel – să respecte perioada sau termenul de livrare.
8. BERGER îşi rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul dacă – ulterior confirmării comenzii şi anterior pregătirii pentru livrare – constată anumite circumstanţe economice care sugerează că CLIENTUL nu va fi capabil de a-şi îndeplini obligaţiile de plată faţă de BERGER. În astfel de cazuri, executarea sau livrarea bunurilor contractate poate fi condiţionată de plata integrală în avans sau de prezentarea unei garanţii bancare corespunzătoare.
9. BERGER îşi rezervă dreptul de a aduce modificări design-ului şi formei, atât timp cât funcţionalitatea şi prezentarea bunurilor contractate nu suferă modificări semnificative. Astfel de modificări sau altele aduse obligaţiei de executare sau livrare, rezonabile din punctul de vedere al CLIENTULUI, vor fi considerate ca fiind aprobate de CLIENT în avans. CLIENTUL nu are dreptul de a solicita culoare personalizată pentru piesele furnizate.
10. Informaţiile cuprinse în specificaţiile tehnice ale bunurilor contractate sunt doar date aproximative. Se consideră o abatere permisă.
11. BERGER îşi rezervă dreptul de a revizui specificaţia tehnică a produselor pusă la dispoziţie de către CLIENT până la iniţierea procesului de producţie. În eventualitatea în care o astfel de revizie identifică faptul că specificaţiile indicate de CLIENT nu respectă standardele necesare de siguranţă sau că acestea nu îndeplinesc alte regulamentele tehnice sau legale, BERGER are dreptul de a rezilia contractul.

VIII. CONDIŢII DE ÎNDEPLINIRE ŞI ACCEPTARE                                                                                                      
1. BERGER şi-a îndeplinit obligaţia de a notifica starea de pregătire pentru livrare; la momentul expedierii stabilite a bunurilor contractate la momentul predării acestora curierului sau la momentul pregătirii bunurilor într-o locaţie alternativă de livrare.
2. CLIENTUL are dreptul şi este obligat să inspecteze bunurile contractate imediat la momentul preluării acestora, nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la notificarea pregătirii pentru livrare, în timpul programului normal de lucru la locaţia din Radfeld sau la o altă locaţie alternativă de livrare specificată. CLIENTUL are obligaţia de a intra în posesia bunurilor contractate ulterior inspecţiei acestora, nu mai târziu de expirarea perioadei de şapte zile alocate inspecţiei, dacă CLIENTUL nu a identificat defecţiuni grave în timpul inspecţiei şi a informat societatea BERGER prin scrisoare recomandată cu privire la acest lucru. După expirarea acestei perioade, nu vor fi acceptate notificări cu privire la defecţiuni. În situaţia în care CLIENTUL renunţă în mod explicit sau tacit la dreptul său la inspecţie, bunurile contractate vor fi considerate ca fiind corespunzător livrate şi acceptate; astfel, CLIENTUL este obligat să intre în posesia acestora. De asemenea, CLIENTUL are obligaţia de a intra în posesia bunurilor dacă în cadrul inspecţiei au fost identificate doar defecţiuni minore.
3. În situaţia în care CLIENTUL nu îşi îndeplineşte obligaţia de a intra în posesia bunurilor în termen de două săptămâni, BERGER are dreptul – după expirarea unei perioade de graţie de 2 săptămâni – de a rezilia unilateral contractul şi de a solicita despăgubiri din partea CLIENTULUI pentru neîndeplinire.
De asemenea, BERGER are acest drept dacă aprobarea pentru o comandă de livrarea este depăşită ca termen pentru expedierea stabilită a bunurilor contractate. În situaţia în care BERGER reziliază unilateral contractul ca urmare a neîndeplinirii din partea CLIENTULUI, BERGER are dreptul de a îi solicita CLIENTULUI fie despăgubire pentru daunele suferite şi profitul pierdut fie plata penalităţilor de 15% din valoarea netă datorată, cu scadenţă imediată.
4. BERGER are dreptul de a îi percepe CLIENTULUI penalităţi de întârziere în valoare de 10.00 Euro (plus TVA) pe fiecare zi calendaristică sau parte a acesteia, în eventualitatea preluării târzii a bunurilor contractate.                                                                                                                                                                                                       

IX. GARANŢIE                                                                                                                                                             
1. BERGER garantează că bunurile contractate vor funcţiona corespunzător timp de o perioadă de 24 de luni de la data transferului riscului. Funcţionarea corespunzătoare va fi măsurată cu ajutorul tehnologiei standard aplicabile pentru vehicule similare la momentul transferului riscului. Aceasta constituie o perioadă de limitare.
2. Obligativitatea la garanţie a societăţii BERGER există doar în cazul în care CLIENTUL şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, în special cele referitoare la plată şi la inspecţia imediată, conform prevederilor articolului VIII.2., şi  dacă CLIENTUL a identificat defecţiuni şi a informat societatea BERGER imediat, prin scrisoare recomandată, în caz contrar bunurile fiind considerate ca fiind corespunzător acceptate şi fără defecţiuni. Pretenţiile ridicate cu privire la garanţie vor expira după 6 luni de la data notificării corespunzătoare.
3. CLIENTUL are obligaţia de a adresa toate pretenţiile legate de garanţie către BERGER sau către o societate desemnată de BERGER, pentru întreţinerea bunurilor contractate. În cel de-al doilea caz, CLIENTUL are obligaţia de a informa imediat societatea BERGER. CLIENTUL trebuie să notifice imediat societatea autorizată cu privire la defecţiunile constatate, prin scrisoare recomandată sau trebuie să solicite inspecţia bunurilor de către societatea respectivă.
4. Nu se va face prezumţia defecţiunii în detrimentul societăţii BERGER. Prezumţia defecţiunii, în sensul articolului 924 din Codul civil general al Austriei, este exclusă. În orice caz, CLIENTUL are obligaţia de a prezenta dovadă în acest sens, cu privire la existenţa defecţiunii la momentul predării bunului, cu privire la data constatării defecţiunii şi intervalul pentru notificarea defecţiunii.
5. Garanţia va fi aplicată doar în cazurile în care defecţiunile se datorează unor erori de design, material sau producţie. Condiţiile garanţiei furnizorului, care pot diferi de la caz la caz, sunt aplicate anvelopelor, osiilor şi modulelor, sistemelor de frână şi platformelor ridicătoare.
6. În scopul îndeplinirii obligaţiilor de garanţie, BERGER va opta fie pentru repararea fie pentru înlocuirea pieselor defecte (remediere). Remedierea se va materializa în înlocuirea sau repararea pieselor defecte, după cum este determinat de cerinţele tehnice. Piesele înlocuite sau îndepărtate devin proprietatea societăţii BERGER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7. BERGER nu va rambursa cheltuieli suplimentare suportate cu remediere, în special costurile pentru depozitarea bunurilor contractate de către societatea desemnată pentru desfăşurarea lucrărilor de remediere. Piesele instalate în cadrul lucrărilor de remediere vor fi acoperite de garanţie pe durată rămasă din perioada de garanţie valabilă pentru bunurile contractate, conform contractului de achiziţionare.
8. În situaţia în care defecţiunea nu este soluţionată după măsuri repetate, sub rezerva garanţiei (remediere) şi alte lucrări de remediere nu sunt acceptabile pentru CLIENT, acesta din urmă are dreptul de a solicita o reducere de preţ. Nu sunt acceptate pretenţii legate de schimbare integrală sau livrare nouă.
9. În cazul în care BERGER nu îşi îndeplineşte obligaţia cu privire la garanţie, CLIENTUL are dreptul de a suspenda executarea, în limite rezonabile.
10. În situaţia în care CLIENTUL şi-a asumat lucrări de reparaţie neautorizate, BERGER va suporta costurile unor astfel de lucrări doar în cazul în care lucrarea respectivă şi acceptarea costurilor aferente a fost stipulat în scris în avans.
11. Vehiculele uzate vor fi vândute în starea lor efectivă, fără garanţie. BERGER garantează reparaţie vehiculelor uzate doar dacă acestea au fost consimţite în scris.
12. Piesele uzabile precum şi uzura standard derivate din utilizare responsabilă şi deteriorările derivate din neglijenţă, accidente sau operare necorespunzătoare nu sunt incluse în garanţie.
13. BERGER nu are obligaţie de garanţie dacă
    a. CLIENTUL nu a raportat defecţiunea imediat, prin scrisoare recomandată şi societăţii BERGER nu i-a fost oferită oportunitatea de a remedia defecţiunea,
    b. Piesele au fost montate pe bunurile contractate pe care BERGER nu le-a autorizat sau bunurile contractate au fost modificate într-o manieră neaprobată de către BERGER,
    c. CLIENTUL a desfăşurat lucrările de reparaţie, întreţinere sau verificare a bunurilor la o societate neautorizată de către BERGER sau
    d. CLIENTUL nu a respectat prevederile, avertismentele şi instrucţiunile referitoare la manipulare, operare, întreţinere şi verificare pentru bunurile contractate sau a încălcat prevederile legale.
14. Obligativitatea garanţiei nu este afectată de modificările survenite în dreptul de proprietate asupra bunurilor contractate.

X. RĂSPUNDERE ŞI DESPĂGUBIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Obligaţiile la compensaţie conform Legii răspunderii pentru produse din Austria sunt aplicabile fără restricţii de vreun fel. Cu toate acestea, excepţiile de răspundere şi compensaţie stipulate prin aceşti Termeni şi Condiţii sunt, de asemenea, aplicabile fără restricţii, atât timp cât acestea nu sunt contradictorii cu prevederile legale. Partea vătămată are obligaţia de a face dovada îndeplinirii tuturor cerinţelor legale.                                                                                                                                                                       
2. BERGER nu este răspunzător pentru daunele sau consecinţele cauzate de defecţiuni, cu excepţia cazului în care astfel de defecţiuni au rezultat din acte de neglijenţă sau omitere intenţionată din partea societăţii BERGER. Nu se acceptă răspundere de vreun fel pentru deteriorări, pierderi sau avarieri ale bunurilor contractate care sunt proprietatea CLIENTULUI, rezultate în urma unor incendii, inundaţii, furt, jaf sau alte cazuri care nu cad sub răspunderea BERGER.
3. BERGER este răspunzător faţă de CLIENT pentru daunele suferite doar dacă acestea sunt cauzat de neglijenţă severă. BERGER nu este răspunzător pentru profitul pierdut. În egală măsură, BERGER nu este răspunzător pentru daunele pretinse de terţi faţă de CLIENT.
4. Pretenţiile pentru compensaţii trebuie adresate curţii în termen de un an de la expirarea perioadei de garanţie valabile pentru bunurile contractate, cu excepţia cazului în care BERGER a acceptat acestea în mod explicit; în caz contrar, acestea vor expira.                                                                                                                 
5. Bunurile contractate prezintă doar nivelul de siguranţă impus de regulamentul de autorizare, de instrucţiunile de operare, prevederile stipulate de BERGER sau de furnizorul pieselor, în special cu privire la serviciile prevăzute şi lucrările de întreţinere, precum şi de alte avertismente acordate.

XI. JURISDICŢIE
1. Legea aplicabilă este legea Republicii Austriei. Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la vânzarea internaţională a bunurilor nu este aplicabilă.                                                                                                                   
2. Competenţa exclusivă se acordă curţii Rattenberg Bezirksgericht (Austria) şi curţii Innsbruck Landesgericht (Austria).

     Stare: 17. Septembrie 2014