WARUNKI OGÓLNE

BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., 6241 Radfeld, Rettenbach 10a, Austria

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.    Niniejsze ogólne warunki dostaw i sprzedaży spółki BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., D-6241 Radfeld, Rettenbach 10a, zwanej dalej BERGER (Warunki ogólne), stanowią integralną część każdej relacji gospodarczej pomiędzy spółką BERGER a KLIENTEM. Po wejściu w życie pomiędzy spółką BERGER a KLIENTEM, niniejsze Warunki ogólne obowiązują w odniesieniu do wszystkich obecnych i przyszłych transakcji biznesowych pomiędzy tymi stronami, nawet przy braku wyraźnego do nich odwołania. Niniejsze Warunki ogólne dotyczą również w szczególności wszelkich zamówień powtarzalnych składanych przez KLIENTA.

2.    Wszelkie odstępstwa od niniejszych Warunków ogólnych przez KLIENTA obowiązują wyłącznie pod warunkiem ich wyraźnego przyjęcia przez BERGER na piśmie.

3.    Uzgodnienia podjęte ustnie lub telefonicznie, dodatkowe uzgodnienia i zmiany w umowie wchodzą w życie wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu przez spółkę BERGER.

4.    Dochodzenie jakichkolwiek roszczeń przeciwko spółce BERGER nie jest możliwe bez pisemnej zgody BERGER.

5.    KLIENT informuje BERGER na piśmie o wszelkich zmianach swojego adresu. Jeżeli korespondencja w formie pisemnej (np. faktury) wysłana zostanie przez BERGER na ostatni adres KLIENTA na piśmie, uznaje się ją za doręczoną w zwykłym terminie doręczenia oferowanym przez pocztę.

6.    W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych lub umowy zawartej z BERGER okazało się lub stało się w okresie obowiązywania z powodów prawnych nieskuteczne, nieważne i/lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. W miejsce postanowień nieskutecznych, nieważnych i/lub niewykonalnych obowiązywać będzie postanowienie ważne i skuteczne, możliwie najbardziej zbliżone do postanowienia nieskutecznego, nieważnego i/lub niewykonalnego pod względem znaczenia i celu.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

1.    Oferty składane przez spółkę BERGER KLIENTOWI, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej na piśmie, mogą ulec zmianie i nie mają charakteru wiążącego.

2.    Dane techniczne zawarte w broszurach, katalogach, cennikach lub innych publikacjach promocyjnych nie są wiążące i mogą ulec zmianie w miarę potrzeb; spółka BERGER nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość tych informacji.

3.    KLIENT pozostaje związany warunkami złożonego przez siebie zamówienia (oferty umownej) do czasu jego przyjęcia lub odrzucenia przez spółkę BERGER, jednak w żadnym wypadku nie dłużej niż przez 6 tygodni; w odniesieniu do żądanych projektów specjalnych termin przyjęcia zamówienia ulega wydłużeniu o 8 dodatkowych tygodni.

4.    W przypadku wystąpienia dodatkowych kwestii wymagających wyjaśnienia w odniesieniu do zamówienia lub w braku przedstawienia przez KLIENTA określonych dokumentów spółka BERGER może tymczasowo potwierdzić otrzymanie zamówienia. Takie potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest jednak tożsame z przyjęciem oferty KLIENTA. Zamówienie zyskuje moc obowiązującą po wysłaniu wiążącego potwierdzenia zamówienia.

5.    Wiążąca umowa wchodzi w życie wyłącznie po wymianie przez strony oficjalnych dokumentów na piśmie, tj. po podpisaniu przez KLIENTA zamówienia i przyjęciu go w formie pisemnej przez spółkę BERGER.

 

III. CENY

1.    O ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, obowiązują ceny netto powiększone o podatek VAT według obowiązującej stawki, bez żadnych potrąceń i bez kosztów opakowania, bez opłacenia ceł, EXW Radfeld.

2.    Spółka BERGER zastrzega sobie prawo do odpowiedniego podwyższania cen w przypadku wzrostu kosztów po zawarciu umowy, w szczególności w związku z podwyżkami cen stosowanych przez dostawców, wahań kursów wymiany walut, zmian taryf przewozowych, ceł itp. na niekorzyść spółki BERGER. KLIENTOWI nie przysługuje prawo do odstąpienia, jeżeli podwyżki cen wynikają z czynników niezależnych od spółki BERGER.

3.    KLIENT ponosi wszelkie koszty pakowania, załadunku, transportu, ubezpieczenia, pozwoleń itp. KLIENT ponosi wszelkie dodatkowe koszty wynikłe z umowy.

 

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI I ZWŁOKA

1.    Płatność ceny sprzedaży w całości na rzecz spółki BERGER, bez żadnych potrąceń (o ile Strony nie uzgodnią inaczej na piśmie), jest należna na rzecz spółki BERGER najpóźniej w dniu przekazania KLIENTOWI towarów stanowiących przedmiot umowy lub wystąpienia obowiązku objęcia w posiadanie.

2.    Wszelkie płatności dokonywane będą bez żadnych potrąceń i rabatów, na rachunek bankowy należący do spółki BERGER. Płatności uznaje się za dokonane po nieodwołalnym uznaniu ich na rachunku bankowym należącym do spółki BERGER. Spółka BERGER może odmówić przyjęcia czeków, weksli i innych sposobów płatności bez podania przyczyn lub może akceptować takie płatności wyłącznie w drodze szczególnego uzgodnienia, a wówczas wyłącznie jako zapłata, z wyłączeniem możliwości zaliczenia ich na poczet innych należnych świadczeń.

3.    O ile Strony nie uzgodnią inaczej, płatności dokonywane przez KLIENTA będą zaliczane na poczet wszelkich należności według uznania spółki BERGER; odbywa się to zwykle w porządku chronologicznym, począwszy od wierzytelności najstarszej do najnowszej, w pierwszej kolejności na poczet kosztów napraw, następnie na poczet wymiany części zamiennych, następnie na poczet odsetek oraz innych dodatkowych kosztów, a w ostatniej kolejności na poczet należności za towary stanowiące przedmiot umowy, z zastrzeżeniem zachowania tytułu własności.

4.    Zwłoka w zapłacie zachodzi bez dodatkowego ostrzeżenia. Opłaty za zwłokę uzgadniane są na poziomie 10% w skali roku powyżej stawki Euribor. Wszelkie przewyższające ten limit straty z tytułu odsetek lub kursów wymiany walutowej podlegają rekompensacie. W razie opóźnienia zapłaty ze strony KLIENTA spółka BERGER może domagać się także zapłaty odsetek od daty przekazania towarów stanowiących przedmiot umowy, z zastrzeżeniem zachowania tytułu własności.

5.    Ponadto w razie opóźnienia płatności KLIENT zobowiązany jest do zwrotu na rzecz BERGER wszelkich kosztów ponagleń i egzekucji, o ile były one niezbędne do realizacji stosownych kroków prawnych. Powyższe obejmuje także ryczałtową kwotę 40,00 EUR na pokrycie kosztów operacyjnych.  Powyższe postanowienie nie wpływa na prawo dochodzenia innych uprawnień i roszczeń.

6.    W razie niewywiązania się przez KLIENTA z warunków płatności, spółce BERGER przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za zwłokę. Ponadto spółka BERGER zostanie zwolniona z wszelkich innych obowiązków realizacji świadczeń i dostaw oraz uprawniona będzie do wstrzymania zaległych dostaw lub świadczeń oraz domagania się płatności zaliczkowej lub zabezpieczenia, bądź też odstąpienia od umowy po upływie stosownego dwutygodniowego okresu karencji. Jeżeli spółka BERGER wyrazi zamiar odstąpienia od umowy z powyższego powodu, KLIENT dokona bezzwłocznie zwrotu wszelkich towarów stanowiących przedmiot umowy, które zostały już dostarczone, na własny koszt, a ponadto KLIENT zwróci spółce BERGER równowartość obniżenia wartości oraz wszelkie poniesione w związku z tym nakłady. W ramach rekompensaty za szkody poniesione w takiej sytuacji spółka BERGER ma prawo domagać się od KLIENTA pokrycia poniesionych szkód i utraconych przychodów lub zapłaty kary umownej w wysokości 15% ceny sprzedaży netto, ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa do zniżki.

7.    W braku dobrowolnego przekazania towarów stanowiących przedmiot umowy po wystąpieniu zwłoki w zapłacie, spółka BERGER może samodzielnie odebrać towary od KLIENTA, bez możliwości powstania na tej podstawie po stronie KLIENTA jakichkolwiek roszczeń reprywatyzacyjnych, nakazów na zabezpieczenie roszczeń, odszkodowań ani innych roszczeń wszelkiego rodzaju na gruncie prawa cywilnego.

 

V. ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI

1.    Spółka BERGER zachowuje prawo własności towarów przez siebie sprzedawanych i wbudowanych do czasu pokrycia w całości wszelkich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy oraz wszelkich umów dodatkowych.

2.    W okresie zachowania tytułu własności przez spółkę BERGER KLIENT nie może dokonać sprzedaży, zastawienia, obciążenia hipotecznego, wynajęcia lub zbycia w inny sposób przedmiotu umowy na rzecz stron trzecich bez uprzedniego pisemnego pozwolenia spółki BERGER, które to pozwolenie spółka BERGER może wycofać w dowolnym terminie. Uprawnienie powyższe ustaje automatycznie w razie upadłości lub egzekucji zastawu.

3.    W przypadku, gdyby towary stanowiące przedmiot umowy zostały odsprzedane za zgodą spółki BERGER przed dokonaniem płatności w całości, KLIENT dokona uprzednio cesji wierzytelności przysługującej mu z tytułu sprzedaży od strony trzeciej na rzecz spółki BERGER. Spółce BERGER przysługuje również prawo do otrzymania informacji o takiej sprzedaży, natomiast stronie trzeciej przysługuje prawo do informacji o zbyciu wierzytelności.

4.    Informacja na temat zachowania tytułu własności zostanie odnotowana na świadectwie homologacji (lub innym analogicznym zagranicznym dokumencie pojazdu) oraz na pojeździe.  Spółka BERGER może zatrzymać świadectwo homologacji (lub inny analogiczny zagraniczny dokument pojazdu) do czasu całkowitego rozliczenia wszystkich zobowiązań wynikających z transakcji z KLIENTEM.

5.    KLIENT musi na własny koszt podjąć wszystkie działania niezbędne do ustanowienia i wyegzekwowania tytułu własności.  W okresie zachowania tytułu własności do towarów stanowiących przedmiot umowy spółka BERGER może w szczególności domagać się od KLIENTA zawarcia na własny koszt ogólnego ubezpieczenia pokrywającego w całości wartość towarów stanowiących przedmiot umowy w stanie nowości; KLIENT dokona cesji wszelkich roszczeń wynikłych z takiej polisy ubezpieczenia na rzecz spółki BERGER oraz przy zawieraniu polisy dokona ograniczenia możliwości zbycia na korzyść spółki BERGER.

6.    W okresie obowiązywania zachowania tytułu własności KLIENT jest zobowiązany do utrzymywania towarów stanowiących przedmiot umowy w należytym stanie technicznym oraz do prowadzenia niezbędnych czynności naprawczych, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych, w warsztacie autoryzowanym lub dopuszczonym przez spółkę BERGER. KLIENT pokrywa koszty napraw w razie konieczności wykonania robót z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi KLIENT.

7.    KLIENT ponosi także ryzyko losowej utraty towarów stanowiących przedmiot umowy. W razie utraty wynikającej z całkowitego spisania lub nakazu urzędowego KLIENT zobowiązany jest do bezzwłocznego rozliczenia wszelkich zaległych płatności.

8.    Jeżeli strony trzecie miałyby uzyskać dostęp do towarów stanowiących przedmiot umowy i dostarczonych z zastrzeżeniem zachowania prawa własności, KLIENT poinformuje o tym bezzwłocznie spółkę BERGER na piśmie, listem poleconym. Ponadto KLIENT ma obowiązek informowania o przysługującym spółce BERGER prawie własności oraz dokonuje zwrotu na rzecz spółki BERGER wszelkich kosztów powstałych w związku z zabezpieczeniem tego prawa. W razie braku zapłaty którejkolwiek wierzytelności BERGER, wstrzymania płatności, wszczęcia postępowania upadłościowego lub egzekucji zastawu ustanowionego na jakichkolwiek towarach z zachowaniem tytułu własności, KLIENT musi bezzwłocznie dokonać zwrotu wszystkich towarów, z zastrzeżeniem zachowania tytułu własności, na rzecz sprzedawcy. O ile nie określono inaczej, zwrot dostarczonych towarów stanowiących przedmiot zastrzeżenia tytułu własności nie jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy. Jeżeli towary stanowiące przedmiot zachowania tytułu własności zostaną wycofane z eksploatacji, spółka BERGER może je składować na koszt i ryzyko KLIENTA.

 

VI. PRAWO ZATRZYMANIA

Niezależnie od wszelkich uregulowań prawnych lub innych umów stanowiących inaczej, spółce BERGER przysługuje prawo zatrzymania wszystkich towarów przeznaczonych do przekazania KLIENTOWI, a pozostających w posiadaniu spółki BERGER lub takich, do których spółka BERGER zachowuje tytuł własności, do czasu rozliczenia wszystkich roszczeń wynikających z umowy przez KLIENTA.

 

VII. PRZENIESIENIE RYZYKA; ŚWIADCZENIE I DOSTAWA

1.    O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, spółka BERGER realizuje dostawy na zasadzie EXW Radfeld lub, w ramach odstępstwa od powyższej zasady, do innego miejsca dostawy wskazanego przez spółkę BERGER. Spółka BERGER może przekazać całość lub część zamówienia na rzecz strony trzeciej lub zlecić stronie trzeciej wykonanie całości lub części zamówienia.

2.    Wysyłka towarów stanowiących przedmiot umowy i uzgodnionych z KLIENTEM realizowana jest każdorazowo na koszt i ryzyko KLIENTA.

3.    Ryzyko całkowitego lub częściowego zniszczenia, utraty, pogorszenia stanu, uszkodzenia, zajęcia lub rekwizycji towarów stanowiących przedmiot umowy przechodzi na KLIENTA w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia gotowości do dostarczenia. Przekazanie faktury, także faksem, stanowi informację o gotowości do dostarczenia.

4.    Data lub termin dostawy obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy zobowiązanie w tym zakresie zostanie wyraźnie określone na piśmie w umowie. Przysługujący spółce BERGER termin na wykonanie świadczenia i dostawy zostanie odpowiednio wydłużony w razie wystąpienia nieprzewidzianej przeszkody, na którą spółka BERGER nie ma wpływu. W razie problemów operacyjnych, strajków, zamieszek, lokautów, całkowitego lub częściowego zamknięcia zakładów produkcyjnych z jakiejkolwiek przyczyny lub zaistnienia którejś z wymienionych wyżej okoliczności w związku z działalnością najważniejszych dostawców, jak również w razie wojny, ataku terrorystycznego lub wydania nakazu urzędowego oraz we wszystkich innych przypadkach o charakterze siły wyższej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.), termin wykonania świadczeń i dostaw przez spółkę BERGER ulega zawieszeniu na czas trwania takiej okoliczności oraz na czas niezbędny na usunięcie skutków oddziaływania takiej okoliczności. W takich przypadkach spółka BERGER nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki prawne. Ponadto w takich przypadkach spółka BERGER zastrzega sobie prawo do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, co wymaga od niej zwrotu bez odsetek wszelkich płatności dokonanych z góry przez KLIENTA; spółka BERGER nie odpowiada w takich przypadkach za zapłatę odszkodowania.

5.    W razie późniejszego uzgodnienia zmian w obrębie towarów stanowiących przedmiot umowy, termin na wykonanie świadczenia i dostawy zostanie odpowiednio wydłużony.

6.    W razie niedotrzymania uzgodnionego terminu lub daty dostawy uznaje się wystąpienie zwłoki dopiero po wystosowaniu przez KLIENTA pisemnego ponaglenia, w razie niedostarczenia towarów po upływie uzasadnionego okresu karencji wskazanego przez spółkę BERGER. Jeżeli spółka BERGER przyczyniła się do wystąpienia zwłoki poprzez rażące niedbalstwo lub umyślne działanie, KLIENTOWI przysługuje - po bezskutecznym upływie rozsądnego, przynajmniej dwutygodniowego okresu karencji, wyznaczonego uprzednio na piśmie - prawo żądania wykonania świadczenia lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KLIENT dokonuje takiego odstąpienia listem poleconym. Prawo do odstąpienia od umowy odnosi się tylko do tej części dostawy lub świadczenia, którego dotyczy zwłoka. KLIENTOWI nie przysługują roszczenia odszkodowawcze z tytułu zwłoki w wykonaniu lub niewykonania zobowiązań, jeżeli spółka BERGER nie przyczyniła się do powstania powyższych okoliczności poprzez rażące niedbalstwo lub działanie umyślne. KLIENTOWI w szczególności nie przysługują roszczenia odszkodowawcze, jeżeli niewykonanie zobowiązania w zakresie dostawy lub świadczenia wynika z niedokonania lub opóźnienia dokonania dostawy ze strony jednego z poddostawców spółki BERGER (zob. X.3.4).

7.    Jeżeli KLIENT nie wywiąże się z uzgodnionego zobowiązania umownego, spółka BERGER nie jest zobowiązana do przestrzegania terminu lub daty dostawy i nie podlega w takim przypadku żadnym skutkom niewykonania umowy.

8.    Spółka BERGER zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli w okresie po potwierdzeniu zamówienia, ale przed zgłoszeniem gotowości do realizacji dostawy poweźmie wiedzę o zaistnieniu okoliczności ekonomicznych, w wyniku których uprawdopodobniona zostanie niezdolność KLIENTA do wywiązania się z zobowiązań do zapłaty wobec spółki BERGER. W takim przypadku wykonanie świadczenia lub dostawa towarów stanowiących przedmiot umowy może być uzależnione od dokonania płatności zaliczkowej w całości lub przedstawienia oryginału stosownej gwarancji bankowej.

9.    Spółka BERGER zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcji i formy pod warunkiem, że towary stanowiące przedmiot umowy nie ulegną w związku z tym żadnej zasadniczej zmianie w zakresie funkcji ani wyglądu. Takie zmiany, a także inne zmiany w zakresie zobowiązania do świadczenia lub dostawy, uznane za zasadne przez KLIENTA, uznaje się za zatwierdzone przez KLIENTA z góry. KLIENTOWI nie przysługuje prawo domagania się określonej kolorystyki dostarczanych artykułów.

10.   Szczegóły dotyczące danych technicznych towarów stanowiących przedmiot umowy uznaje się za orientacyjne. Zastosowanie znajdują standardowe wielkości tolerancji.

11.   Spółka BERGER zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazanej przez KLIENTA specyfikacji technicznej produktu do momentu rozpoczęcia produkcji. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia takiej weryfikacji okaże się, że wymagana przez KLIENTA specyfikacja produktu nie spełnia niezbędnych norm bezpieczeństwa lub jest niezgodna z innymi przepisami technicznymi lub prawnymi, spółce BERGER przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

VIII. WARUNKI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ I ODBIORU

1.    Przyjmuje się, że spółka BERGER wywiązała się ze swoich świadczeń w momencie zgłoszenia gotowości do dostawy, lub w terminie uzgodnionej wysyłki towarów stanowiących przedmiot umowy w formie ich przekazania przewoźnikowi, lub w terminie udostępnienia towarów w innym miejscu dostawy.

2.    KLIENT jest uprawniony i zobowiązany do skontrolowania towarów stanowiących przedmiot umowy bezzwłocznie przy odbiorze, a w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty informacji o jego gotowości do dostarczenia, w zwykłych godzinach roboczych w zakładzie w Radfeld lub w innym wskazanym miejscu dostawy. KLIENT zobowiązany jest do objęcia w posiadanie towarów stanowiących przedmiot umowy po przeprowadzeniu takiej kontroli, w żadnym wypadku nie później niż po upływie siedmiodniowego terminu na przeprowadzenie kontroli, o ile KLIENT nie stwierdził podczas kontroli żadnych istotnych usterek, które zostałyby bezzwłocznie zgłoszone spółce BERGER na piśmie, listem poleconym. Po tym terminie żadne zgłoszenia usterek nie będą przyjmowane. Jeżeli KLIENT w sposób wyraźny lub dorozumiany zrezygnuje z przysługującego mu na podstawie powyższych postanowień prawa do przeprowadzenia kontroli, wówczas uznaje się, że towary stanowiące przedmiot umowy zostały należycie dostarczone i odebrane, a KLIENT ma obowiązek objąć je w posiadanie. KLIENT zobowiązany jest ponadto do objęcia towarów w posiadanie, jeżeli podczas kontroli stwierdzone zostaną jedynie drobne usterki.

3.    Jeżeli KLIENT nie obejmie w posiadanie towarów stanowiących przedmiot umowy po upływie dwóch tygodni od momentu powstania takiego obowiązku, wówczas spółka BERGER może po upływie dodatkowego dwutygodniowego okresu karencji odstąpić od umowy i domagać się od KLIENTA odszkodowania za niewywiązanie się z obowiązków umownych. Analogiczne uprawnienie przysługuje spółce BERGER w przypadku opóźnienia zatwierdzenia zlecenia dostawy dotyczącego uzgodnionej wysyłki towarów stanowiących przedmiot umowy. W razie odstąpienia przez spółkę BERGER od umowy z powodu niewywiązania się z obowiązków przez KLIENTA, spółka BERGER ma prawo domagać się od KLIENTA pokrycia poniesionych szkód i utraconych przychodów lub zapłaty kary umownej w wysokości 15% ceny sprzedaży netto, ze skutkiem natychmiastowym.

4.    Spółka BERGER może obciążyć KLIENTA karą za zwłokę w wysokości 10,00 EUR (powiększoną o podatek VAT według obowiązującej stawki) za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy w razie opóźnienia odbioru towarów stanowiących przedmiot umowy.

 

IX. GWARANCJA

1.    Spółka BERGER gwarantuje, że towary stanowiące przedmiot umowy będą działać bezawaryjnie przez okres 24 miesięcy od daty przeniesienia ryzyka. Pomiar prawidłowości pracy dokonywany będzie z wykorzystaniem standardowej technologii stosowanej w odniesieniu do porównywalnych pojazdów w momencie przeniesienia ryzyka. Termin powyższy stanowi okres przedawnienia.

2.    Zobowiązanie gwarancyjne spółki BERGER obowiązuje wyłącznie pod warunkiem, że KLIENT wypełni wszystkie ciążące na nim zobowiązania umowne, w szczególności w zakresie płatności oraz bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli w trybie określonym w dziale VIII ust. 2, a ponadto wyłącznie w razie wykrycia przez KLIENTA usterki i bezzwłocznego jej zgłoszenia do spółki BERGER, w sposób szczegółowy, na piśmie, listem poleconym, gdyż w razie niewypełnienia tych wymogów towary stanowiące przedmiot umowy uznaje się za bezwarunkowo odebrane i wolne od wad. Roszczenia gwarancyjne tracą ważność każdorazowo w ciągu 6 miesięcy od ich terminowego wniesienia.

3.    KLIENT zgłasza wszelkie roszczenia gwarancyjne do spółki BERGER lub do firmy uprawnionej przez spółkę BERGER do serwisowania towarów stanowiących przedmiot umowy. W drugim przypadku, o którym mowa powyżej, KLIENT ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym spółkę BERGER. KLIENT zgłasza usterki uprawnionej firmie bezzwłocznie na piśmie, listem poleconym, lub zleca takiej firmie przeprowadzenie kontroli towarów.

4.    Wyłącza się możliwość domniemania istnienia usterki na niekorzyść spółki BERGER. Domniemanie istnienia usterki, o którym mowa w § 924 ABGB (austriackiego kodeksu cywilnego), wyłącza się odpowiednio. Ciężar dowodu w zakresie istnienia usterki w momencie przekazania lub w momencie stwierdzenia, a także w zakresie terminowego zgłoszenia usterki, spoczywa każdorazowo na KLIENCIE.

5.    Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy dana usterka związana jest z wadą konstrukcyjną, wadą materiału lub wykonawstwa. Warunki gwarancji dostawcy, które mogą być różne w poszczególnych sytuacjach, obejmują opony, osie i moduły osi, układy hamulcowe oraz tylne mechanizmy podnoszące.

6.    W ramach wykonania zobowiązań gwarancyjnych spółka BERGER decyduje o naprawieniu lub wymianie wadliwych części (usunięcie usterki). Usunięcie usterki odbywa się poprzez wymianę lub serwis wadliwych części, stosownie do ustaleń podejmowanych na podstawie wymogów technicznych. Wymienione lub wymontowane części przechodzą na własność spółki BERGER.

7.    Spółka BERGER nie zwraca dodatkowych kosztów poniesionych w celu usunięcia usterek, w szczególności kosztów składowania towarów stanowiących przedmiot umowy przez firmę, której zlecone zostało wykonanie czynności związanych z usunięciem usterek. Na wszelkie części zamontowane podczas prac związanych z usunięciem usterek udzielana jest gwarancja na okres pozostały do upływu okresu gwarancji dla towarów stanowiących przedmiot umowy, stosownie do umowy kupna.

8.    Jeżeli pomimo wielokrotnego podejmowania działań wynikających z gwarancji (usunięcie usterek) czynności te nie doprowadzą do skutecznego usunięcia wady, a dalsze naprawy będą niedopuszczalne dla KLIENTA, wówczas KLIENTOWI przysługuje prawo domagania się obniżki ceny. Nie przysługuje mu natomiast roszczenie dostawy zastępczej ani wymiany.

9.    W razie niewywiązania się przez spółkę BERGER z zobowiązań gwarancyjnych KLIENT może w rozsądnym zakresie odmówić wykonywania swoich obowiązków.

10.   W razie podjęcia przez KLIENTA działań naprawczych bez zezwolenia, spółka BERGER pokrywa stosowne koszty wyłącznie pod warunkiem, że wykonanie danych czynności i akceptacja kosztów zostały uprzednio wyraźnie dopuszczone na piśmie.

11.   Pojazdy używane sprzedawane są z wyłączeniem wszelkich gwarancji. Spółka BERGER udziela gwarancji napraw pojazdów używanych wyłącznie pod warunkiem wyraźnego podjęcia takiego zobowiązania na piśmie.

12.   Gwarancja nie obejmuje części zużywających się, normalnego zużycia powstałego w toku prawidłowej eksploatacji ani szkód, których powstanie można przypisać zaniedbaniu, wypadkom losowym lub nieodpowiedniemu obchodzeniu się z przedmiotem umowy.

13.   Na spółce BERGER nie ciąży zobowiązanie gwarancyjne, jeżeli:

      a. KLIENT nie zgłosił wady w trybie natychmiastowym na piśmie, listem poleconym, a spółka BERGER nie miała możliwości przystąpienia w trybie natychmiastowym do usuwania usterki,

      b. w obrębie towarów stanowiących przedmiot umowy zainstalowano części nieautoryzowane przez BERGER lub dokonano w nich zmian nieautoryzowanych przez BERGER,

      c. KLIENT zlecał naprawy, serwis lub konserwację towarów stanowiących przedmiot umowy firmie nieautoryzowanej przez spółkę BERGER, lub

      d. KLIENT nie przestrzegał postanowień, ostrzeżeń i wskazówek dotyczących postępowania z towarami stanowiącymi przedmiot umowy, ich eksploatacji, konserwacji i serwisowania, lub dopuścił się naruszenia przepisów prawa.

14.   Na zobowiązania gwarancyjne nie wpływa zmiana tytułu własności towarów stanowiących przedmiot umowy.

 

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIA

1.    Obowiązki w zakresie odszkodowań wynikające z ustawy ProdHaftG (austriackiej ustawy o odpowiedzialności producenta za wyrób) stosuje się bez żadnych ograniczeń. Bez ograniczeń obowiązują także wyłączenia odpowiedzialności prawnej i odszkodowawczej wynikające z niniejszych Warunków ogólnych, o ile nie stoją one w sprzeczności z przepisami prawa. Na stronie poszkodowanej spoczywa cały ciężar dowodu w zakresie wszystkich wymogów prawnych wynikających z przepisów prawa o delikcie.

2.    Spółka BERGER nie odpowiada za szkody bezpośrednie ani wtórne spowodowane przez usterki, o ile usterka nie została spowodowana przez spółkę BERGER poprzez rażące zaniedbanie lub umyślnie. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność za pogorszenie stanu, utratę lub uszkodzenie w obrębie towarów stanowiących przedmiot umowy i należących do KLIENTA, jeżeli okoliczności te powstaną wskutek działania ognia, wody, kradzieży, rabunku lub innych przyczyn, za które spółka BERGER nie ponosi odpowiedzialności.

3.    Spółka BERGER odpowiada wobec KLIENTA za jakiekolwiek szkody wyłącznie w przypadku rażącego niedbalstwa. Spółka BERGER nie odpowiada za utracone przychody. Analogicznie spółka BERGER nie odpowiada za szkody dochodzone przeciwko KLIENTOWI przez strony trzecie.

4.    Roszczenia odszkodowawcze muszą być wnoszone do sądu ciągu jednego roku od upływu okresu gwarancji na towary stanowiące przedmiot umowy, o ile spółka BERGER wyraźnie ich nie przyjmie; w przeciwnym wypadku roszczenia takie tracą ważność.

5.    Towary stanowiące przedmiot umowy zapewniają bezpieczeństwo wyłącznie na poziomie wynikającym z uregulowań licencyjnych, instrukcji obsługi, regulacji wydanych przez spółkę BERGER lub dostawcę danego komponentu, w szczególności w odniesieniu do wskazanych usług i prac konserwacyjnych, a także innych udzielonych ostrzeżeń.

 

XI. PRAWO I SĄDY WŁAŚCIWE

1.      Prawem właściwym jest prawo Republiki Austrii. Nie stosuje się postanowień Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat umów w międzynarodowym obrocie handlowym.

2.      Wyłączna właściwość sądu należy do sądu Bezirksgericht w Rattenberg (Austria) oraz Landesgericht w Innsbrucku (Austria).

 

 

 

Dnia: 17 września 2014 r.

 

 

 

Do góry