A BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., 6241 Radfeld, Rettenbach 10a, Ausztria
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1.    A BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., D-6241 Radfeld, Rettenbach 10a, a továbbiakban BERGER, jelen Általános Szállítási és Értékesítési Feltételei (FELTÉTELEK), a BERGER és az ÜGYFÉL közötti bármilyen üzleti kapcsolat szerves részét képezik. Amint a jelen FELTÉTELEK hatályba lépnek a BERGER és az ÜGYFÉL között, a közöttük létrejövő minden jelenlegi és jövőbeni üzleti tranzakcióra kötelező érvényűek, még akkor is, ha nem történik kifejezett utalás a BERGER FELTÉTELEIre. A FELTÉTELEK vonatkoznak különösen az ÜGYFÉL általi ismételt megrendelésekre is.
2.    Az ÜGYFÉL részéről bármilyen eltérő feltétel csak akkor érvényes, ha a BERGER azt írásban kifejezetten elismeri.
3.    A szóbeli vagy telefonos megállapodások, kiegészítő megállapodások vagy szerződésmódosítások csak akkor válnak kötelező érvényűvé, ha a BERGER azokat írásban visszaigazolja.
4.    A BERGER ellen a BERGER írásbeli jóváhagyása nélkül nem lehet követelést érvényesíteni.
5.    Az ÜGYFÉLnek az ÜGYFÉL címének változásáról írásban tájékoztatnia kell a BERGERt. A BERGER által az ÜGYFÉL utolsó írásban megadott címére küldött bármilyen kommunikációt (pl. számlát) a normál postai szolgáltatásnak megfelelően kézbesítettnek kell tekintetni.
6.    Amennyiben a jelen FELTÉTELEK vagy egy a BERGERrel megkötött szerződés egyes rendelkezései jogilag hatástalanok, érvénytelenek és/vagy semmisek, vagy az időtartamuk során azzá válnak, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét nem érinti. A hatástalan, érvénytelen és/vagy semmis rendelkezés helyébe egy olyan hatásos és érvényes rendelkezésnek kell lépnie, amely a hatástalan, érvénytelen és/vagy semmis rendelkezés értelmének és céljának a leginkább megfelel.

II. SZERZŐDÉSKÖTÉS
1.    A BERGER által az ÜGYFÉLnek tett ajánlatok, kivéve, ha írásban kifejezetten másként rendelkeznek, megváltoztathatók és nem kötelező érvényűek.
2.    A brosúrákban, katalógusokban, árlistákban vagy más promóciós kiadványokban szereplő műszaki részletek nem kötelező érvényűek és szükség szerint megváltoztathatók; a BERGER a helytelen információkért nem felelős.
3.    Az ÜGYFÉLt a vásárlási kérelme (szerződési ajánlata) addig köti, amíg azt a BERGER el nem fogadja vagy el nem utasítja, de legfeljebb 6 hétig; az elfogadási időszak speciális tervek kérése esetén további 8 héttel meghosszabbodik.
4.    Amennyiben a megrendelésre vonatkozóan még tisztázandó dolgok vannak, vagy ha az ÜGYFÉL adott dokumentumokat nem biztosított, a BERGER egyelőre csak azt tudja visszaigazolni, hogy kapott egy megrendelést. Azonban a megrendelés megkapásának ilyen visszaigazolása nem képezi az ÜGYFÉL ajánlatának elfogadását. A megrendelés csak a kötelező érvényű megrendelés visszaigazolás elküldése után lép hatályba.
5.    Kötelező érvényű szerződés csak azután lép hatályba, hogy a felek hivatalos írásos dokumentumot cserélnek, azaz amikor az ÜGYFÉL aláírt egy vásárlási kérelmet és ezt a BERGER írásban elfogadta.

III. ÁRAK
1.    Kivéve, ha írásban másként állapodnak meg, az árak nettó értendők, plusz az alkalmazandó ÁFA, levonások nélkül, csomagolatlanul, vámfizetés nélkül, Radfeld-ben gyárban átvéve.
2.    A BERGER fenntartja a jogot az árak szükség szerinti emelésére, amennyiben a szerződés megkötése után költségnövekedések következnek be a BERGER hátrányára, különösen a beszállítók részéről történő áremelések, vagy árfolyam ingadozások, fuvardíj vagy vámtarifa változások, stb. miatt. Az ÜGYFÉLnek nincs elállási joga, ha az áremelésekre a BERGER befolyásán kívül álló tényezők miatt kerül sor.
3.    Az ÜGYFÉLnek kell viselnie a csomagolás, berakodás, szállítás, biztosítás, engedélyek, stb. költségeit. Az ÜGYFÉLnek kell viselnie a szerződésből eredő minden további költséget.

IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS KÉSEDELEM
1.    A teljes eladási ár díjmentes kifizetése a BERGERnek, kivéve, ha írásban másként állapodnak meg, legkésőbb azon a napon esedékes, amikor a szerződéses áruk átadásra kerülnek az ÜGYFÉLnek, vagy amikor a birtokbavételi kötelezettség felmerül.
2.    Minden kifizetést díjmentesen és levonások nélkül kell teljesíteni a BERGER bankszámlájára. A kifizetések csak akkor tekintendők teljesítettnek, ha már nem vonhatók vissza a BERGER bankszámlájáról. A BERGER indoklás nélkül megtagadhatja csekkek, váltók és más fizetési módok elfogadását, vagy megteheti, hogy csak külön megállapodással fogadja el azokat és csak fizetésként, nem teljesítés helyett.
3.    Az ÜGYFÉL által teljesített kifizetések a BERGER belátása szerint az esetleges rendezetlen követelésekhez kerülnek hozzárendelésre, kivéve ha másként állapodnak meg; ez általában időrendi sorrendben történik a legrégebbi követeléstől a legújabbig, először a javítási költségekre, azután a pótalkatrész díjakra, majd a kamatra és egyéb járulékos költségekre, és csak végül a tulajdonjog fenntartás alá eső szerződéses árukra.
4.    A késedelmes fizetés további figyelmeztetés nélkül is bekövetkezik. A késedelmi díjat az Euribor kamatláb plusz 10% éves kamatban állapítják meg. Bármilyen magasabb kamatveszteséget vagy árfolyamveszteséget kompenzálni kell. Az ÜGYFÉL általi késedelmes fizetés esetén, a BERGER a tulajdonjog fenntartás alá eső szerződéses áruk átadásának napjától jogosult kamatot is követelni.
5.    Továbbá, késedelmes fizetés esetén az ÜGYFÉL köteles megtéríteni a BERGERnek bármilyen felszólítási és beszedési költséget, feltéve hogy ezekre a megfelelő jogi lépésekhez szükség van. Ez magában foglal egy 40,00 €-s átalányösszeget is a működési költségek fedezésére. Ez az egyéb jogok és követelések értényesítésének jogát nem érinti.
6.    Amennyiben az ÜGYFÉL nem teljesíti a fizetési feltételeket, a BERGERnek jogában áll nem-teljesítés miatt kártérítést követelni. Ezen felül, a BERGER mentesül minden egyéb teljesítési és szállítási kötelezettség alól, és jogában áll visszatartani a folyamatban lévő szállításokat vagy teljesítést, és előlegfizetést vagy biztosítékot követelni, vagy egy ésszerű 2 hetes türelmi idő után elállni a szerződéstől. Amennyiben a BERGER ezen okból bejelenti szándékát a szerződéstől való elállásra, az ÜGYFÉLnek azonnal vissza kell adnia saját költségére bármely már leszállított szerződéses árut, és kompenzálnia kell a BERGERt bármilyen értékcsökkenésért és meg kell térítenie a BERGER minden kiadását. Az ilyen helyzetben felmerülő károk kompenzációjaként, a BERGERnek jogában áll azt követelni, hogy az ÜGYFÉL vagy térítse meg az elszenvedett károkat és az elmaradt jövedelmet, vagy fizessen a nettó eladási ár 15%-ának megfelelő kötbért azonnali hatállyal, levonási jog nélkül.
7.    A szerződéses áruk késedelmes fizetést követő önkéntes visszaszolgáltatása hiányában, a BERGERnek jogában áll, hogy maga vegye vissza az árukat az ÜGYFÉL birtokából, anélkül hogy ez az ÜGYFÉLnek okot adna a polgári jog szerinti kárpótlás, ideiglenes intézkedés, kártérítés iránti vagy bármilyen egyéb követelésre.

V. TULAJDONJOG FENNTARTÁS
1.    A BERGER az eladott és integrált áruk tulajdonjogát az aktuális szerződésből és bármilyen kiegészítő megállapodásból eredő minden követelése teljes és feltétel nélküli kifizetéséig fenntartja.
2.    Amíg a BERGER fenntartja a tulajdonjogot, az ÜGYFÉL nem értékesítheti, zálogosíthatja el, terhelheti jelzáloggal, adhatja bérbe, vagy ruházhatja át más módon a szerződés tárgyát harmadik feleknek a BERGER előzetes írásbeli felhatalmazása nélkül, amely bármikor visszavonható. A felhatalmazás automatikusan érvényét veszíti fizetésképtelenség vagy zálogjog érvényesítése esetén.
3.    Amennyiben a szerződéses árukat az ÜGYFÉL a teljes kifizetés előtt a BERGER felhatalmazásával továbbértékesíti, akkor az értékesítésből származó, harmadik féllel szembeni követelését előre át kell ruháznia a BERGERre. A BERGERt tájékoztatni kell az ilyen értékesítésről; és a harmadik felet is tájékoztatni kell a követelés átruházásáról.
4.    A tulajdonjog fenntartást fel kell jegyezni a megfelelőségi tanúsítványra (vagy hasonló külföldi jármű okmányra) és a járműre. A BERGERnek jogában áll megtartani a megfelelőségi tanúsítványt (vagy hasonló külföldi jármű okmányt) az ÜGYFÉL tranzakciókból eredő minden kötelezettségének teljes rendezéséig.
5.    Az ÜGYFÉLnek saját költségére meg kell tennie minden a tulajdonjog megállapításához és érvényesítéséhez szükséges lépést. A szerződéses áruk tulajdonjog fenntartási időszaka során, a BERGERnek jogában áll különösen megkövetelni azt, hogy az ÜGYFÉL teljes körű biztosítást kössön az ÜGYFÉL saját költségére, amely teljes mértékben fedezi a szerződéses áruk új értékét; az ÜGYFÉLnek az ilyen biztosítási kötvényből eredő minden követelést át kell engednie a BERGERnek, és az átruházhatóságot korlátoznia kell a BERGER javára, amikor a biztosítást köti.
6.    Amíg a tulajdonjog fenntartás érvényben van, az ÜGYFÉL köteles a szerződéses árukat megfelelő üzemi állapotban tartani és a szükséges javítási munkákat, vészhelyzet kivételével, a BERGER által felhatalmazott vagy jóváhagyott szervizben elvégeztetni. A javítások költségét az ÜGYFÉLnek kell fizetnie, ha a munka olyan körülmények miatt szükséges, amelyekért az ÜGYFÉL felelős.
7.    Az ÜGYFÉL viseli a szerződéses áruk véletlen elvesztésének kockázatát is. Leírás vagy hatósági rendelkezés miatti elvesztés esetén az ÜGYFÉLnek azonnal rendeznie kell a rendezetlen kifizetéseket.
8.    Amennyiben hozzáférnek harmadik felek a tulajdonjog fenntartással szállított szerződéses árukhoz, akkor ezt az ÜGYFÉLnek írásban, ajánlott levélben azonnal jelentenie kell a BERGERnek. Továbbá, az ÜGYFÉLnek fel kell hívnia a figyelmet a BERGER tulajdonjogára, és meg kell térítenie a BERGERnek az ezen jog védelmével kapcsolatban felmerült minden költséget. A BERGER valamely követelésének ki nem fizetése, a kifizetések felfüggesztése, csődeljárás vagy tulajdonjog fenntartás alá eső árun zálogjog érvényesítése esetén, az ÜGYFÉLnek azonnal vissza kell adnia minden tulajdonjog fenntartás alá eső árut a kereskedőnek. Kivéve, ha másként rendelkeznek, a tulajdonjog fenntartással szállított áruk visszaadása nem jelent egyet a szerződéstől való elállással. Amennyiben a tulajdonjog fenntartás alá eső árukat üzemen kívül helyezik, a BERGERnek jogában áll azokat az ÜGYFÉL költségére és kockázatára tárolni.

VI. VISSZATARTÁSI JOG
    Bármilyen ellentétes jogi rendelkezés vagy más megállapodás ellenére, a BERGERnek visszatartási joga van az ÜGYFÉLnek átadni szándékozott és még a BERGER birtokában és a BERGER tulajdonában lévő minden árura, amíg az ÜGYFÉL a szerződésből eredő minden követelést ki nem fizet.

VII. KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁS; TELJESÍTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS
1.    Kivéve, ha írásban másként állapodnak meg, a BERGER a szállítást Radfeld-ben gyárban átvéve, vagy ettől eltérően, a BERGER által meghatározott alternatív szállítási helyszínen teljesíti. A BERGERnek jogában áll egy megrendelés egészét vagy egy részét harmadik félnek átadni, vagy egy megrendelés egészének vagy egy részének teljesítésével harmadik felet megbízni.
2.    A szerződéses áruknak az ÜGYFÉLlel megállapodott bármilyen szállítása mindig az ÜGYFÉL költségére és kockázatára történik.
3.    A szerződéses áruk teljes vagy részleges megsemmisülésének, elvesztésének, minőségromlásának, sérülésének, elkobzásának vagy lefoglalásának kockázata a szállításra kész állapotról szóló értesítés után 48 órán belül átszáll az ÜGYFÉLre. A számla elküldése, a FAXon történő elküldést is beleértve, a szállításra kész állapotról szóló értesítésnek minősül.
4.    Egy szállítási határidő vagy szállítási időszak csak akkor kötelező érvényű, ha ezt a kötelezettségvállalást a szerződésben írásban kifejezetten meghatározták. A BERGER teljesítési és szállítási időszakát előre nem látható, a BERGER akaratán kívül álló akadály esetén szükség szerint meg kell hosszabbítani. Üzemzavarok, sztrájkok, zavargások, kizárások, termelőüzemek bármilyen okból történő teljes vagy részleges bezárása esetén, vagy ha ilyen események a jelentős beszállítók működését érintik, háború, terrorista támadás vagy hatósági rendelkezés esetén, valamint minden egyéb vis major esetben (tűz, árvíz, földrengés, stb.), a BERGER teljesítési és szállítási időszakát a zavar időtartamára és a működési következmények megoldásáig fel kell függeszteni. Ezekben az esetekben a BERGER semmilyen fajta jogkövetkezményért nem felelős. Továbbá, ilyen esetekben a BERGER fenntartja a jogot a szerződéstől való elállása bejelentésére, amely esetben vissza kell fizetnie kamat nélkül az ÜGYFÉL által fizetett bármilyen előleget; ilyen körülmények között a BERGERt kártérítés fizetési kötelezettség nem terheli.
5.    Amennyiben utólagosan megállapodnak a szerződéses áruk módosításában, a teljesítési és szállítási időszakot megfelelően meg kell hosszabbítani.
6.    A megállapodott szállítási időszak vagy határidő elmulasztása esetén csak akkor merül fel késedelem, ha az ÜGYFÉL írásbeli figyelmeztetést küldött, és az áruk szállítása a BERGER által meghatározott ésszerű türelmi idő után sem történt meg. Ha a késedelmet a BERGER okozta súlyos gondatlanságból vagy szándékosan, akkor – egy ésszerű legalább két hetes türelmi idő írásban történt meghatározása és eltelte után – az ÜGYFÉLnek jogában áll követelni a teljesítést, vagy bejelenteni az elállását a szerződéstől. Az ÜGYFÉLnek ezt az elállást ajánlott levélben kell bejelentenie. Az elállási jog csak a szállítás vagy teljesítés ezen késedelemmel érintett részére vonatkozik. Az ÜGYFÉLnek nincs joga késedelem vagy nem-teljesítés miatt kártérítést követelni, feltéve hogy ezeket a körülményeket nem a BERGER okozta súlyos gondatlanságból vagy szándékosan. Az ÜGYFÉLnek különösen nincs joga kártérítést követelni, ha a szállítási vagy teljesítési késedelmet a BERGER egyik albeszállítója általi nem-szállítás vagy késedelmes szállítás okozta (lásd a X.3.4 pontot).
7.    Amennyiben az ÜGYFÉL egy megállapodott szerződéses kötelezettségnek nem tesz eleget, a BERGER – a késedelem bármilyen következménye nélkül – nem köteles eleget tenni a szállítási időszaknak vagy szállítási határidőnek.
8.    A BERGER fenntartja a jogot a szerződéstől való elállásra, amennyiben – a megrendelés visszaigazolása után és a szállításra kész állapot előtt – olyan gazdasági körülmények jutnak a tudomására, amelyek fényében valószínűtlennek tűnik, hogy az ÜGYFÉL képes lesz teljesíteni a fizetési kötelezettségeit a BERGER felé. Ilyen körülmények között, a teljesítés vagy a szerződéses áruk szállítása függővé tehető a teljes előre fizetéstől vagy egy megfelelő bankgarancia eredeti példányának benyújtásától.
9.    A BERGER fenntartja a jogot a terv és forma megváltoztatására, feltéve hogy annak következtében a szerződéses áruk funkciója vagy megjelenése lényegesen nem változik. Az ilyen változtatások és a teljesítési vagy szállítási kötelezettség olyan egyéb változtatásai, amelyek az ÜGYFÉL számára ésszerűek, az ÜGYFÉL által előzetesen jóváhagyottnak tekintendők. Az ÜGYFÉLnek nincs joga a szállított alkatrészeket adott színben kérni.
10.A szerződéses áruk műszaki adat részletei csupán hozzávetőleges részletek. A szabványos tűrésértékek alkalmazandók.
11.A BERGER a gyártás megkezdéséig fenntartja a jogot az ÜGYFÉL által biztosított műszaki termékspecifikáció felülvizsgálatára. Amennyiben a felülvizsgálat azt tárja fel, hogy az ÜGYFÉL által kívánt termékspecifikáció nem felel meg a szükséges biztonsági szabványoknak, vagy nem tesz eleget egyéb műszaki előírásoknak vagy jogszabályoknak, akkor a BERGERnek joga van elállni.

VIII. A TELJESÍTÉS ÉS ÁTVÉTEL FELTÉTELEI
1.    A BERGER teljesítési kötelezettsége a szállításra kész állapotról szóló értesítéssel; a szerződéses áruk megállapodott feladása esetén a fuvarozónak történő átadással, vagy akkor teljesül, amikor az áruk egy alternatív szállítási helyen készen állnak.
2.    Az ÜGYFÉL jogosult és köteles a szerződéses árukat átvételkor azonnal, de legkésőbb a szállításra kész állapotról szóló értesítéstől számított 7 naptári napon belül megvizsgálni, rendes munkaidőben a radfeldi telephelyen vagy a meghatározott alternatív szállítási helyen. Az ÜGYFÉL köteles a szerződéses árukat ezen vizsgálatot követően, de legkésőbb a hét napos vizsgálati időszak lejárta után birtokba venni, feltéve hogy az ÜGYFÉL a vizsgálat során nem azonosított súlyos hibát, amiről írásban, ajánlott levélben azonnal tájékoztatta a BERGERt. Ezt követően hibákról küldött értesítés nem fogadható el. Amennyiben az ÜGYFÉL a vizsgálathoz való jogáról kifejezetten vagy hallgatólagosan lemond, akkor a szerződéses áruk megfelelően leszállítottnak és átvettnek tekintendők; így az ÜGYFÉL köteles azokat birtokba venni. Az ÜGYFÉL akkor is köteles az árukat birtokba venni, ha a vizsgálat csak kisebb hibákat tárt fel.
3.    Amennyiben az ÜGYFÉL a kötelezettség felmerülését követő két héten belül nem veszi birtokba a szerződéses árukat, a BERGERnek jogában áll – egy 2 hetes türelmi idő után – elállni a szerződéstől és nem-teljesítés miatt kártérítést követelni az ÜGYFÉLtől. A BERGERt ugyanúgy megilleti ez a jog, amennyiben a szerződéses áruk megállapodott feladásához késik a szállítási megbízás. Amennyiben a BERGER az ÜGYFÉL részéről történt nem-teljesítés miatt áll el a szerződéstől, a BERGERnek jogában áll követelni az ÜGYFÉLtől vagy az elszenvedett károkat és az elmaradt jövedelmet, vagy a nettó eladási ár 15%-ának megfelelő kötbért azonnali hatállyal.
4.    A BERGERnek a szerződéses áruk késedelmes átvétele esetén jogában áll minden naptári napra vagy töredék napra 10,00 € (plusz az alkalmazandó ÁFA) összegű késedelmi díjat felszámítani.

IX. GARANCIA
1.    A BERGER a kockázat átszállását követő 24 hónapos időszakra garantálja a szerződéses áruk megfelelő működését. A megfelelő működést a kockázat átszállásakor a hasonló járművek technológiai színvonalával kell mérni. Ez az időszak egy elévülési idő.
2.    A BERGER garanciális kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha az ÜGYFÉL teljesítette a szerződéses kötelezettségeit, különösen a fizetés és a VIII.2. pont
szerinti gyors vizsgálat tekintetében, és amennyiben az ÜGYFÉL hibát azonosított, azt azonnal jelentette a BERGERnek, kifejezetten és írásban, ajánlott levélben, mivel máskülönben a szerződéses áruk feltétel nélkül átvettnek és hibamentesnek tekintendők. A garanciális követelések a kellő időben történt értesítéstől számított 6 hónap után minden esetben érvényüket vesztik.
3.    Az ÜGYFÉLnek bármilyen garanciális követelést a BERGERnek vagy egy a BERGER által a szerződéses áruk szervizelésére felhatalmazott cégnek kell benyújtania. A második esetben az ÜGYFÉL köteles erről a BERGERt azonnal tájékoztatni. Az ÜGYFÉLnek a hibákat azonnal jelentenie kell a felhatalmazott cégnek írásban, ajánlott levélben, vagy meg kell vizsgáltatnia az árukat ezzel a céggel.
4.    Nem vélelmezhető hiba a BERGER kárára. A hiba vélelmezése az ABGB (Osztrák Általános Polgári Törvénykönyv) 924. §-a szerint kizárt. Minden esetben az ÜGYFÉL viseli a bizonyítás terhét azt illetően, hogy a hiba már az átadás időpontjában megvolt, hogy mikor azonosította a hibát, és hogy a hibáról kellő időben értesítést küldött.
5.    A garancia csak akkor érvényes, ha a hiba tervezéssel, anyaggal vagy gyártással kapcsolatos. A gumikra, futóművekre és futómű egységekre, fékrendszerekre és emelőhátfalakra a beszállítók garanciális feltételei vonatkoznak, amelyek esetenként eltérőek lehetnek.
6.    A garancia teljesítéséhez a BERGER választhat, hogy megjavítja vagy kicseréli a hibás alkatrészeket (helyreállítás). A műszaki követelmények határozzák meg azt, hogy a helyreállítás a hibás alkatrészek kicserélésének vagy szervizelésének formájában történik. A kicserélt vagy eltávolított alkatrészek a BERGER tulajdonává válnak.
7.    A BERGER nem téríti meg a helyreállítás miatt felmerült többletköltségeket, különösen a helyreállítási munkával megbízott cég által a szerződéses áruk tárolásáért felszámított díjat. A helyreállítás során beszerelt bármely alkatrészre a szerződéses árukra az adásvételi szerződés szerint fennmaradó garanciális időszakra kell garanciát vállalni.
8.    Amennyiben ismételt garanciális intézkedések (helyreállítás) ellenére a hiba nem oldódik meg és a további helyreállítási munka elfogadhatatlan az ÜGYFÉL számára, akkor az ÜGYFÉLnek jogában áll árcsökkentést kérni. Csere szállítása vagy átváltás nem követelhető.
9.    Amennyiben a BERGER nem teljesíti a garanciális kötelezettségét, az ÜGYFÉLnek jogában áll ésszerű mértékben visszatartani a teljesítést.
10.Amennyiben az ÜGYFÉL nem felhatalmazott céggel végeztet javítási munkát, a BERGER csak akkor fizeti a költségeket, ha erre a munkára előzetesen írásban kifejezetten felhatalmazást adott és a költségeket elfogadta.
11.A használt járművek értékesítése megtekintett állapotban történik, garancia nélkül. A BERGER használt járművek javítását csak akkor garantálja, ha azt a BERGER írásban kifejezetten vállalta.
12.Kopó alkatrészekre, rendeltetésszerű használatból eredő normál elhasználódásra, és hanyagságból, balesetből vagy szakszerűtlen kezelésből eredő kárra a garancia nem terjed ki.
13.A BERGERnek nincs garanciális kötelezettsége, ha
    a. Az ÜGYFÉL egy hibát nem jelentett azonnal írásban, ajánlott levélben, és a BERGER nem kapott azonnal lehetőséget a helyreállítás elvégzésére,
    b. Olyan alkatrészeket szereltek be a szerződéses árukba, amelyekre a BERGER nem adott felhatalmazást, vagy a szerződéses árukat olyan módon változtatták meg, amelyre a BERGER nem adott felhatalmazást,
    c. Az ÜGYFÉL a szerződéses árukat olyan céggel javíttatta, szervizeltette vagy tartatta karban, amelyet a BERGER nem hatalmazott fel, vagy
    d. Az ÜGYFÉL nem követte a szerződéses áruk kezelésével, üzemeltetésével, karbantartásával és szervizelésével kapcsolatos rendelkezéseket, figyelmeztetéseket és utasításokat, vagy jogszabályokat sértett.
14.A garanciális kötelezettségeket a szerződéses áruk tulajdonosváltása nem érinti.

X. FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS
1.    A kártérítési kötelezettségekre a ProdHaftG (Osztrák Termékfelelősségi Törvény) alkalmazandó, korlátozás nélkül. Azonban a jelen FELTÉTELEK felelősség és kártérítés kizárásai is alkalmazandók korlátozás nélkül, feltéve hogy nem ellentétesek a jogszabályokkal. A sértett fél viseli a teljes bizonyítási terhet a kártérítési jogból eredő minden jogi követelményt illetően.
2.    A BERGER nem felel a hibák által okozott kárért vagy következményes kárért, kivéve ha a hibát a BERGER részéről súlyos gondatlanság vagy szándékosság okozta. A BERGER nem vállal felelősséget az ÜGYFÉL szerződéses áruinak tűz, árvíz, lopás, fosztogatás vagy olyan egyéb okok miatti minőségromlásért, elvesztésért vagy sérüléséért, amelyekért nem felelős.
3.    A BERGER bármilyen fajta kárért csak súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel az ÜGYFÉL felé. A BERGER nem felelős az elmaradt jövedelemért. Hasonlóan, a BERGER nem felelős az ÜGYFÉLlel szemben harmadik felek által érvényesített károkért.
4.    A kártérítési követeléseket a szerződéses áruk garanciális időszakának lejárta után egy éven belül bíróság elé kell vinni, kivéve ha a BERGER kifejezetten elismerte azokat; máskülönben lejárnak.
5.    A szerződéses áruk csak olyan szintű biztonságot nyújtanak, amilyen az engedélyezési előírások, üzemeltetési utasítások, a BERGER vagy a komponens beszállító által különösen az előírt szervizelési és karbantartási munkát illetően adott utasítások, és egyéb figyelmeztetések alapján elvárható.

XI. ILLETÉKESSÉG
1.    Az Osztrák Köztársaság törvényei alkalmazandók. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ egyezmény nem alkalmazandó.
2.    A Rattenberg Bezirksgericht bíróság (Ausztria) és az Innsbruck Landesgericht bíróság (Ausztria) rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

2014. szeptember 17.-i állapot
    ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

der BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., 6241 Radfeld, Rettenbach 10a

I. ALLGEMEINES
1.    Diese Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen (AGB) der BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., 6241 Radfeld, Rettenbach 10a, im folgenden kurz BERGER genannt, bilden einen integrierenden Bestandteil jeder Geschäftsbeziehung zwischen BERGER und dem KUNDEN. Die einmal zwischen BERGER und dem KUNDEN in Kraft gesetzten AGB sind verbindlich für den gesamten gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverkehr zwischen denselben, auch wenn auf die AGB von BERGER nicht erneut ausdrücklich Bezug genommen wird. Die AGB gelten insbesondere auch für Nachbestellungen des KUNDEN.

2.    Von diesen AGB abweichende Geschäftsbedingungen des KUNDEN sind nur dann wirksam, wenn diese von BERGER ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden.
3.    Mündliche oder telefonische Absprachen, Nebenabreden oder Vertragsänderungen werden erst mit schriftlicher Bestätigung durch BERGER verbindlich.
4.    Die Abtretung von Ansprüchen gegen BERGER ist nur mit schriftlicher Zustimmung von BERGER zulässig.

5.    BERGER sind Änderungen in der Anschrift durch den KUNDEN schriftlich anzuzeigen. Sofern schriftliche Mitteilungen (z.B. Fakturen) von BERGER an die letzte schriftlich bekannt gegebene Adresse des KUNDEN abgesandt werden, gelten sie nach dem normalen Postlauf als zugegangen.
6.    Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder eines mit BERGER abgeschlossenen Vertrages rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, bleibt die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen, ungültigen und/oder nichtigen Bestimmungen tritt eine solche wirksame und gültige, deren Inhalt nach Sinn und Zweck der unwirksamen, ungültigen oder nichtigen Klausel möglichst nahe kommt.

II. VERTRAGSABSCHLUSS
1.    Angebote von BERGER an den KUNDEN sind, sofern nicht ausdrücklich abweichend schriftlich formuliert, grundsätzlich freibleibend und unverbindlich.
2.    Technische Angaben in Prospekten, Katalogen, Preislisten oder sonstigen werblichen Veröffentlichungen sind nicht verbindlich und können nach Erfordernis geändert werden; BERGER haftet nicht für unrichtige Angaben.
3.    Der KUNDE bleibt an seinen Kaufantrag (Vertragsantrag) bis zu dessen Annahme oder Ablehnung durch BERGER gebunden, längstens jedoch 6 Wochen; bei gewünschten Sonderkonstruktionen verlängert sich die Annahmefrist um weitere 8 Wochen.
4.    BERGER kann für den Fall, dass die Auftragsklarheit noch nicht vollständig gegeben ist oder bestimmte Unterlagen vonseiten des KUNDEN fehlen, vorerst den bloßen Erhalt des Auftrages bestätigen. Eine solche „Bestätigung des Auftragserhaltes“ durch BERGER ist jedoch keine Annahme des Angebots des KUNDEN. Der Auftrag kommt jedenfalls erst mit Übermittlung der verbindlichen Auftragsbestätigung zustande.
5.    Ein verbindlicher Vertrag kommt nur schriftlich mit dessen firmenmäßiger Fertigung durch beide Teile, d.h. über einen vom KUNDEN unterzeichneten Kaufantrag und dessen schriftlicher Annahme durch BERGER zustande.

III. PREISE
1.    Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, gelten die Preise netto, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, ohne Abzug, unverpackt, unverzollt, ab Werk Radfeld.
2.    BERGER behält sich das Recht vor, den Preis angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostenerhöhungen, insbesondere auf Grund von Preiserhöhungen von Seiten der Lieferanten, oder durch Wechselkursschwankungen, Änderungen der Frachtraten oder Zolltarife, o.ä. bei BERGER eintreten. Sind die Preiserhöhungen auf derartige, durch BERGER nicht beeinflussbare Faktoren zurückzuführen, steht dem KUNDEN kein Rücktrittsrecht zu.

3.    Kosten für etwaige Verpackungen, Verladungen, Fracht, Versicherung, Zulassung usw. gehen zu Lasten des KUNDEN. Sämtliche Nebenkosten des Vertrages trägt der KUNDE.

IV. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND ZAHLUNGSVERZUG
1.    Der gesamte Verkaufspreis ist, soweit nicht schriftlich anders vereinbart, spätestens am Tag der Übergabe des Vertragsgegenstandes an den KUNDEN bzw. mit Eintritt der Übernahmeverpflichtung zur spesenfreien Zahlung an BERGER fällig.
2.    Alle Zahlungen sind spesenfrei und ohne Abzug zu leisten und haben auf ein Bankkonto von BERGER zu erfolgen. Zahlungen gelten erst mit dem Zeitpunkt des unwiderruflichen Einganges auf ein Bankkonto von BERGER als geleistet. Schecks, Wechsel und sonstige Zahlungsanweisungen können von BERGER ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden oder werden von BERGER nur nach besonderer Vereinbarung und lediglich zahlungshalber, nicht an Erfüllungsstatt angenommen.

3.    Zahlungen des KUNDEN werden, sofern nicht anders vereinbart, nach Ermessen von BERGER auf jede fällige Forderung angerechnet; regelmäßig erfolgt dies in der Reihenfolge ältere vor jüngere Forderung, zuerst auf Reparaturkosten, dann auf Ersatzteilforderungen, dann auf Zinsen und sonstige Nebengebühren und erst zum Schluss auf den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Vertragsgegenstand.
4.    Der Zahlungsverzug tritt ohne weitere Aufforderung von selbst ein. Verzugszinsen werden in der Höhe von 10 % pa über dem Euribor vereinbart. Ein allfälliger höherer Zinsschaden oder Kursverlust ist zu ersetzen. BERGER ist berechtigt, im Fall des Zahlungsverzuges des KUNDEN ab dem Tag der Übergabe des Vorbehaltsgegenstandes auch Zinseszinsen zu verlangen.
5.    Der KUNDE verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die BERGER entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls einen Pauschalbetrag von € 40,00 als Entschädigung für Betreibungskosten. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt unberührt.
6.    Die Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen berechtigt BERGER, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. BERGER ist überdies von allen weiteren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzubehalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist von 2 Wochen vom Vertrag zurückzutreten. Erklärt BERGER aus diesem Grund den Rücktritt vom Vertrag, sind bereits gelieferte Vertragsgegenstände sofort auf Kosten des KUNDEN zurückzustellen, Ersatz für eine allfällige Wertminderung zu leisten und BERGER alle Aufwendungen zu ersetzen. Zur Abgeltung des in diesem Zusammenhang entstehenden Schadens hat der KUNDE nach Wahl durch BERGER entweder den erlittenen Schaden und entgangen Gewinn zu ersetzen oder ohne Mäßigungsrecht eine Stornogebühr von 15 % des Netto-Verkaufspreis mit sofortiger Fälligkeit zu bezahlen.
7.    Mangels freiwilliger Zurückstellung der Vertragsgegenstände im Fall des Zahlungsverzuges ist BERGER berechtigt, sich die Gewahrsame daran auch eigenmächtig zu verschaffen, ohne dass dadurch dem KUNDEN Rückgabe-, Unterlassungs-, Ersatzansprüche oder sonstige zivilrechtliche Ansprüche welcher Art auch immer zustehen.

V. EIGENTUMSVORBEHALT
1.    Bis zur vollständigen, vorbehaltslosen Zahlung aller Forderungen aus dem gegenständlichen Vertrag und allfälliger Zusatzverträge bleibt BERGER Eigentümer der verkauften bzw. eingebauten Gegenstände.
2.    Solange der Eigentumsvorbehalt von BERGER besteht, ist eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige Überlassung des Vertragsgegenstandes an Dritte nur mit vorheriger schriftlicher und jederzeit widerruflicher Zustimmung von BERGER zulässig. Die Zustimmung erlischt automatisch im Falle einer Insolvenz oder Exekutionsführung.
3.    Wird der Vertragsgegenstand noch vor der vollständigen Bezahlung mit der Zustimmung von BERGER weiterveräußert, so tritt der KUNDE bereits vorher seine Forderung aus dem Verkauf gegenüber dem Dritten an BERGER ab. Von einem solchen Verkauf ist BERGER ebenso zu benachrichtigen, wie der Dritte von der Abtretung der Forderung.
4.    Der Eigentumsvorbehalt muss im Typenschein (oder einem vergleichbaren ausländischen Fahrzeugdokument) und am Fahrzeug vermerkt werden. BERGER ist berechtigt, bis zur vollständigen Abdeckung sämtlicher aus den Rechtsgeschäften mit dem KUNDEN entstandenen Verpflichtungen den Typenschein (oder vergleichbare ausländische Fahrzeugdokumente) einzubehalten.

5.    Der KUNDE hat auf seine Kosten und von sich aus alle Handlungen zu setzen, die zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentums nötig sind. Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes des Vertragsgegenstandes ist BERGER insbesondere berechtigt, vom KUNDNEN den Abschluss einer Vollkaskoversicherung, die den Neuwert des Vertragsgegenstandes vollständig abdeckt, auf Rechnung des KUNDEN zu verlangen; alle Ansprüche aus einer solchen Versicherung sind vom KUNDEN an BERGER zu verpfänden und bei Abschluss der Versicherung zu Gunsten von BERGER zu vinkulieren.
6.    Der KUNDE hat die Pflicht, während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes den Vertragsgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und erforderliche Reparaturen, abgesehen von Notfällen, in einer von BERGER autorisierten oder dafür freigegebenen Werkstatt ausführen zu lassen. Der KUNDE hat die Reparatur auf seine Kosten durchführen zu lassen, wenn die Reparatur aufgrund von Umständen notwendig wurde, die in seinen Verantwortungsbereich fallen.
7.    Die Gefahr auch des zufälligen Untergangs des Vertragsgegenstandes trägt der KUNDE. Im Falle eines Untergangs durch Totalschaden oder behördliche Verfügung hat der KUNDE den noch offenen Zahlungsbetrag sofort zu begleichen
8.    Sofern von dritter Seite auf den unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Vertragsgegenstand zugegriffen werden sollte, hat der KUNDE hiervon BERGER umgehend schriftlich, mit eingeschriebenem Brief, zu unterrichten. Darüber hinaus hat der KUNDE auf das Eigentumsrecht von BERGER hinzuweisen und BERGER sämtliche im Zusammenhang mit der Sicherung des Rechtes erwachsenden Kosten zu ersetzen. Im Falle der Nichtzahlung einer fälligen Forderung von BERGER, der Zahlungseinstellung, der Insolvenzeröffnung oder der Exekution auf einen Vorbehaltsgegenstand, hat der KUNDE alle Vorbehaltsgegenstände sofort an den Unternehmer zurückzustellen. Die Zurücknahme der gelieferten Vorbehaltsgegenstände ist ohne anders lautende Erklärung nicht einem Vertragsrücktritt gleichzusetzen. Werden die Vorbehaltsgegenstände von BERGER ausgesondert, so kann BERGER eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des KUNDEN vornehmen.

VI. ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT
Unbeschadet weitgehender gesetzlicher Bestimmungen oder anderweitiger Vereinbarungen steht BERGER bis zur Begleichung sämtlicher Forderungen aus dem Vertrag gegenüber dem KUNDEN das Zurückbehaltungsrecht an allen Gegenständen zu, die dem KUNDEN zu übergeben sind und die sich noch im Besitz oder im Eigentum von BERGER befinden.

VII. GEFAHRENÜBERGANG, LEISTUNG UND LIEFERUNG
1.    Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, liefert BERGER grundsätzlich ab Werk Radfeld oder abweichend davon nach freier Wahl ab einem von BERGER zu benennenden Lieferort. BERGER ist berechtigt, Aufträge ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben oder ganz oder teilweise durch Dritte ausführen zu lassen.
2.    Ein eventuell mit dem KUNDEN vereinbarter Versand des Vertragsgegenstandes erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des KUNDEN.
3.    Die Gefahr des ganzen oder teilweisen Untergangs, des Verlustes, der Verschlechterung, der Beschädigung, der Beschlagnahme oder der Requisition des Vertragsgegenstandes geht auf den KUNDEN binnen 48 Stunden nach Anzeige der Lieferbereitschaft über. Die Übermittlung der Rechnung, auch per FAX, gilt als Anzeige der Lieferbereitschaft.
4.    Ein Liefertermin bzw. eine Lieferfrist ist nur dann verbindlich, wenn die Verbindlichkeit bei Vertragsabschluss ausdrücklich
schriftlich bezeichnet wurde. Die Leistungs- bzw. Lieferfrist von BERGER verlängert sich angemessen bei Eintritt eines unvorhergesehenen Hindernisses, welches außerhalb des Willens von BERGER liegt. Bei Betriebsstörungen, Streiks, öffentlichen Unruhen, Aussperrungen, ganzer oder teilweiser Stilllegungen der Produktionsstätte, gleich aus welchem Grunde, oder bei Eintritt solcher Ereignisse in den Betrieben wesentlicher Lieferanten, im Kriegsfall, im Terrorfall oder im Falle behördlicher Verfügung, sowie in allen anderen Fällen höherer Gewalt (Feuersbrunst, Überflutung, Erdbeben usw.) wird die Leistungs- bzw. Lieferfrist von BERGER für die Dauer der Störung und die Beseitigung der betrieblichen Folgewirkung unterbrochen. BERGER hat in diesen Fällen keinerlei Rechtsfolgen welcher Art auch immer zu verantworten. Darüber hinaus behält sich BERGER in derartigen Fällen das Recht vor, den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, wobei sich BERGER zur zinsenfreien Rückzahlung geleisteter Anzahlungen, nicht aber zu Schadenersatzleistungen, verpflichtet.

5.    Bei nachträglich vereinbarten Änderungen des Vertragsgegenstandes verlängert sich die Leistungs- bzw. Lieferfrist angemessen.
6.    Bei Überschreiten der vereinbarten Lieferfrist oder des vereinbarten Liefertermins tritt Verzug erst nach erfolgter schriftlicher Mahnung durch den KUNDEN und fruchtlosem Ablauf einer BERGER gesetzten angemessenen Nachfrist ein. Hat BERGER den Verzug grob fahrlässig oder vorsätzlich verschuldet, kann der KUNDE nach schriftlicher Setzung und Ablauf einer angemessenen, mindestens zweiwöchigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt erklären. Der Rücktritt ist vom KUNDEN mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, bezüglich dessen Verzug vorliegt. Ein Schadenersatzanspruch des KUNDEN wegen Verzugs oder Nichterfüllung ist ausgeschlossen, sofern diese Umstände nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig durch BERGER verschuldet worden sind. Insbesondere stehen dem KUNDEN keine Schadenersatzansprüche zu, wenn der Liefer- bzw. Leistungsverzug auf Nichtlieferung bzw. verspätete Lieferung eines Zulieferers von BERGER zurückzuführen ist (s. X. 3., 4.).

7.    Erfüllt der KUNDE vereinbarte Vertragspflichten nicht, ist BERGER – ohne für sich Verzugsfolgen auszulösen - zur Einhaltung der Lieferfrist oder des Liefertermins nicht verpflichtet.
8.    BERGER behält sich vor, vom Vertrag zurückzutreten, für den Fall, dass nach erfolgter Auftragsbestätigung und noch vor der Lieferbereitschaft Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des KUNDEN bekannt werden, durch welche die Forderungen von BERGER nicht mehr ausreichen gesichert erscheinen. In diesen Fällen kann die Leistung bzw. Lieferung des Vorbehaltsgegenstandes jedenfalls von der gänzlichen Vorauszahlung oder Aushändigung einer geeigneten Bankgarantie im Original abhängig gemacht werden.

9.    Konstruktions- und Formänderungen bleiben BERGER vorbehalten, soweit der Vertragsgegenstand seine Funktion oder sein Aussehen hierdurch nicht wesentlich verändert. Derartige Änderungen und sonstige für den KUNDEN zumutbare Änderungen der Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung gelten vorweg als vom KUNDEN genehmigt. Der KUNDE hat keinen Anspruch auf eine bestimmte Farbgebung von Zulieferteilen.
10.    Die Angaben zu den technischen Daten des Vertragsgegenstandes sind als annähernde Angaben zu betrachten. Es gelten die branchenüblichen Toleranzwerte.
11.    BERGER behält sich die Prüfung der vom KUNDEN vorgegebenen technischen Produktspezifikationen bis zum Beginn der Produktion vor. Wenn die Prüfung ergibt, dass bei Einhaltung der vom KUNDEN gewünschten Produktspezifikationen notwendige Sicherheitsvoraussetzungen nicht gegeben sind oder sonstige technische oder gesetzliche Vorschriften nicht eingehalten werden können, hat BERGER ein Rücktrittsrecht.

VIII. ERFÜLLUNGS- UND ÜBERNAHMEBEDINGUNGEN
1.    Die Leistung von BERGER ist bei Anzeige der Lieferbereitschaft erfüllt; bei vereinbartem Versand des Vertragsgegenstandes mit Übergabe an einen Transporteur oder mit der Bereitstellung an einem abweichend davon benannten Lieferort.
2.    Der KUNDE hat das Recht und die Pflicht, den Vertragsgegenstand unverzüglich bei Entgegennahme, längstens jedoch innerhalb von 7 Kalendertagen nach Anzeige der Lieferbereitschaft während der üblichen Betriebszeiten im Werk Radfeld oder einem abweichend davon benannten Lieferort zu prüfen. Mit dieser Prüfung, spätestens jedoch nach Ablauf der siebentätigen Prüffrist, ist der KUNDE, sofern er nicht gravierende Mängel festgestellt und diese unverzüglich schriftlich mit eingeschriebenem Brief gerügt hat, zur Übernahme des Vertragsgegenstandes verpflichtet. Eine spätere Rüge erkennbarer Mängel ist ausgeschlossen. Verzichtet der KUNDE ausdrücklich oder stillschweigend auf die Prüfung, gilt der Vertragsgegenstand als ordnungsgemäß geliefert und abgenommen; der KUNDE ist damit zur Übernahme verpflichtet. Werden bei der Prüfung lediglich geringfügige Mängel festgestellt, ist der KUNDE ebenso zur Übernahme verpflichtet.

3.    Bleibt der KUNDE nach Eintritt der Übernahmeverpflichtung weitere 2 Wochen mit der Übernahme des Vertragsgegenstandes in Rückstand, ist BERGER berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist von 2 Wochen vom Vertrag zurückzutreten und vom KUNDEN Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu fordern. Gleiches steht BERGER zu, im Falle der überfälligen Erteilung eines Versandauftrages bei vereinbarter Versendung des Vertragsgegenstandes. Bei Vertragsrücktritt von BERGER wegen Nichterfüllung durch den KUNDEN ist BERGER berechtigt, entweder den erlittenen Schaden und entgangen Gewinn oder eine Stornogebühr in Höhe von 15% von Netto-Verkaufspreis mit sofortiger Fälligkeit vom KUNDEN zu fordern.

4.    Bei rückständiger Abnahme des Vertragsgegenstandes ist BERGER nach Ablauf von 2 Wochen nach Eintritt der Übernahmeverpflichtung berechtigt, dem KUNDEN ein Standgeld in Höhe von € 10,- (zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer) pro angefangenen Kalendertages zu berechnen.

IX. GEWÄHRLEISTUNG
1.    BERGER leistet Gewähr für die Fehlerfreiheit des Vertragsgegenstands für die Dauer von 24 Monaten ab Gefahrenübergang. Maßstab für die Fehlerfreiheit ist der Stand der Technik für vergleichbare Fahrzeuge zum Zeitpunkt des Gefahrenübergangs. Diese Frist ist eine Verjährungsfrist.
2.    Die Gewährleistungsverpflichtung von BERGER besteht nur dann, wenn der KUNDE seine Vertragsverpflichtungen erfüllt hat, insbesondere seinen Zahlungsverpflichtungen und seiner unverzüglichen Prüfpflicht nach VIII. 2. nachgekommen ist und wenn der KUNDE einen Mangel, bei dessen Erkennbarkeit, unverzüglich, spezifiziert und schriftlich mit eingeschriebenem Brief konkret gerügt hat, ansonsten der Vertragsgegenstand als vorbehaltlos und mangelfrei übernommen gilt. Ansprüche aus Gewährleistung verjähren jedenfalls binnen 6 Monaten ab fristgerechter Rüge.
3.    Der KUNDE hat Gewährleistungsansprüche bei BERGER oder bei einem von BERGER für die Betreuung des Vertragsgegenstandes autorisierten Betrieb geltend zu machen. Im zweiten Fall ist der KUNDE verpflichtet, BERGER hiervon unverzüglich zu unterrichten. Der KUNDE hat Mängel bei dem in Anspruch genommenen Betrieb unverzüglich schriftlich mit eingeschriebenem Brief anzuzeigen oder von diesem aufnehmen zu lassen.
4.    Eine Vermutung der Mangelhaftigkeit zu Lasten von BERGER ist ausgeschlossen. Die Vermutungsregelung des § 924 ABGB wird ausgeschlossen. Das Vorliegen eines Mangels zum Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind jedenfalls vom KUNDEN zu beweisen.
5.    Gewährleistung findet grundsätzlich nur statt, wenn der Mangel auf einem Konstruktions-, Material- oder Produktionsfehler beruht. Bei Reifen, Achsen und Achsaggregaten, Bremssystemen, und Ladebordwänden gelten die jeweils abweichenden oder einschränkenden Gewährleistungsbedingungen der Lieferanten.
6.    Die Gewährleistung besteht nach freier Wahl von BERGER in der Reparatur oder im Ersatz mangelhafter Teile (Nachbesserung). Nachbesserungen erfolgen nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder Instandsetzung der fehlerhaften Teile. Ersetzte oder ausgebaute Teile gehen in das Eigentum von BERGER über.
7.    Zusätzliche Aufwendungen zum Zwecke der Nachbesserung, insbesondere Aufwendungen für das Verbringen des Vertragsgegenstandes in den für die Nachbesserungen beauftragen Betrieb, werden von BERGER nicht ersetzt. Für die bei der Nachbesserung eingebauten Teile wird bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist für den Vertragsgegenstand Gewähr aufgrund des Kaufvertrags geleistet.
8.    Sollten trotz wiederholter Gewährleistungsmaßnahmen (Nachbesserung) dieselben nicht zur Beseitigung des Mangels führen und weitere Nachbesserungen für den KUNDEN unzumutbar sein, ist dieser berechtigt, Preisminderung zu verlangen. Ein Anspruch auf Ersatzlieferung oder Wandlung besteht nicht.
9.    Im Falle, dass BERGER mit der Erfüllung einer Gewährleistungspflicht in Verzug ist, steht dem KUNDEN ein Leistungsverweigerungsrecht in angemessenem Umfang zu.
10.    Für die Kosten einer eigenmächtigen Mängelbehebung durch den KUNDEN kommt BERGER nur im Falle der vorher gegebenen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung und Kostenübernahmeerklärung auf.
11.    Der Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen erfolgt wie besichtigt unter Ausschluss jeglicher Gewähr. Für Reparaturen von gebrauchten Fahrzeugen leistet BERGER nur Gewähr, wenn diese hierfür ausdrücklich und schriftlich von BERGER übernommen wird.
12.    Verschleißteile, üblicher Verschleiß bei ordnungsgemäßer Nutzung, oder auf Fahrlässigkeit, Havarie oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführende Beschädigungen sind von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen.
13.    Gewährleistungspflicht besteht für BERGER nicht wenn,

a.    der KUNDE einen Mangel nicht unverzüglich schriftlich mit eingeschriebenem Brief angezeigt hat und BERGER nicht unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesserung gegeben hat,
b.    in den Vertragsgegenstand Teile eingebaut worden sind, deren Verwendung BERGER nicht genehmigt hat oder der Vertragsgegenstand in einer von BERGER nicht genehmigten Weise verändert worden ist,
c.    der Vertragsgegenstand von dem KUNDEN in einem von BERGER nicht autorisierten Betrieb instand gesetzt, gewartet oder gepflegt worden ist, oder
d.    der KUNDE die Vorschriften, Hinweise und Anleitungen über die Behandlung, Bedienung, Wartung und Pflege des Vertragsgegenstandes nicht beachtet oder gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen hat.
14.    Durch Eigentumswechsel am Vertragsgegenstand werden die Gewährleistungsverpflichtungen nicht berührt.

X. HAFTUNG, SCHADENERSATZ
1.    Die Ersatzpflichten des Produkthaftungsgesetztes gelten uneingeschränkt. Haftungsausschlüsse bzw. Schadenersatzausschlüsse gemäß dieser AGB gelten aber, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen, ebenfalls uneingeschränkt. Dem Geschädigten obliegt der volle Beweis für sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen des Schadenersatzrechts.
2.    BERGER haftet nicht für Mangelschäden oder Mangelfolgeschäden, es sei denn, dass der Mangel durch BERGER grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde. Für Verderb, Abhandenkommen, oder Beschädigung der dem KUNDEN gehörenden Gegenstände durch Feuer, Wasser Einbruch, Diebstahl, Plünderung oder sonstige Ursachen, die BERGER nicht zu vertreten hat, wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
3.    BERGER haftet dem KUNDEN für Schäden jeglicher Art nur bei grober Fahrlässigkeit. Für entgangenen Gewinn haftet BERGER nicht. Ebenso haftet BERGER nicht für Schäden, die gegen den KUNDEN von Dritten geltend gemacht werden.
4.    Schadenersatzansprüche müssen, es sei denn, BERGER hat sie ausdrücklich anerkannt, innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Gewährleistungsfrist für den Vertragsgegenstand gerichtlich geltend gemacht werden; andernfalls erlöschen sie.
5.    Der Vertragsgegenstand bietet nur jene Sicherheit, die auf Grund von Zulassungsvorschriften, Bedienungsanleitungen, Vorschriften von BERGER oder des Lieferers des Bauteils insbesondere in Hinblick auf die vorgeschriebenen Überprüfungen und Wartungsnotwendigkeiten, und sonstigen gegebenen Hinweisen erwarten werden kann.

XI. GERICHTSTAND
1.    Es gilt das Recht der Republik Österreich. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

2.    Ausschließlicher Gerichtsstand ist das Bezirksgericht Rattenberg (Österreich) bzw. das Landesgericht Innsbruck (Österreich).

Stand: 17. September 2014